>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش ‌های تجربی حسابداری   
سال:1396 - دوره:7 - شماره:26


  tick  اثر گرایش های احساسی سرمایه گذاران بر قیمت سهام با توجه به سطح شفافیت شرکتی - صفحه:1-31

  tick  رقابت بازار محصول و حق الزحمه حسابرسی: با تاکید بر نقش حاکمیت شرکتی - صفحه:33-52

  tick  تاثیر کاربرد ارزش منصفانه در گزارش های مالی در بهبود ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری - صفحه:53-71

  tick  بررسی ارتباط دارایی های نامشهود با گزارشگری سرمایه انسانی: شواهد تجربی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:73-91

  tick  نرخ موثر مالیاتی نقدی معیار سنجش اجتناب مالیاتی یا مدیریت سود افزایشی ؟ - صفحه:93-115

  tick  آزمون رابطه مدیریت سود واقعی و رتبه اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:117-146

  tick  بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیریتی بر خطای پیش بینی سود - صفحه:147-163

  tick  مدل‌سازی و پیش‌بینی شاخص‌های اقتصادی با استفاده از سودهای کل حسابداری و پیش‌بینی شده توسط مدیران - صفحه:165-190

  tick  رابطه جریان های نقدی عملیاتی مدل 5 بخشی و جریان های نقدی بازده سرمایه گذاری های مبتنی بر مدل 4 بخشی صورت جریان وجوه نقد با پایداری سود - صفحه:191-212

  tick  بررسی تاثیر ‌نظام راهبری شرکت بر ارتباط بین جریان نقدی آزاد و بازده سهام شرکت‌ها - صفحه:213-233
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved