>
Fa   |   Ar   |   En
   مدل سازی سینتیک چروکیدگی قطعات سیب زمینی پیش تیمار شده با فراصوت و مایکروویو طی فرآیند سرخ‌کردن عمیق  
   
نویسنده دهقان نیا جلال ,باقری درویش محمد حامد ,قنبرزاده بابک
منبع پژوهش و نوآوري در علوم و صنايع غذايي - 1394 - دوره : 4 - شماره : 2 - صفحه:183 -196
چکیده    هدف این پژوهش، بررسی اثر شرایط فرآیند و پیش تیمارهای فراصوت و مایکروویو بر میزان چروکیدگی قطعات سیب زمینی طی فرآیند سرخ کردن عمیق بود. پیش تیمار فراصوت تحت فرکانس های 28 و 40 کیلو هرتز و پیش-تیمار مایکروویو با توان های 3 و 6 وات بر گرم، روی قطعات سیب زمینی اعمال شد و سپس این قطعات در دماهای 150، 170 و 190 درجه سانتی گراد و زمان های 60، 120، 180 و 240 ثانیه سرخ شدند. طبق نتایج، پیش تیمار فراصوت به طور معنی داری (05/0 > p) میزان چروکیدگی قطعات سیب زمینی را کاهش داد؛ در حالی که پیش تیمار مایکروویو موجب افزایش معنی دار (05/0 > p) چروکیدگی در نمونه ها شد. همچنین، زمان سرخ کردن به عنوان یکی از فاکتور های مهم فرآیند، اثر معنی داری (05/0 > p) بر میزان چروکیدگی داشت؛ به طوری که با افزایش زمان، میزان چروکیدگی افزایش پیدا کرد. همچنین، نتایج نشان داد که اثر دما بر میزان چروکیدگی معنی دار نبود (05/0 < p). علاوه بر این، 6 مدل با در نظر گرفتن شرایط فرآیند، برای پیش-بینی میزان چروکیدگی ارایه شد و برای ثابت های این مدل ها، مدل های چند متغیره بر اساس آنالیز رگرسیونی چند متغیره به صورت تابعی از شرایط فرآیند (فرکانس فراصوت، توان مایکروویو و دمای فرآیند) به دست آمد.
کلیدواژه توان مایکروویو ,رگرسیون چند متغیره ,فرکانس فراصوت ,کنترل فرآیند
آدرس دانشگاه تبریز, ایران, دانشگاه تبریز, ایران, دانشگاه تبریز, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved