>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تغییرات آلفا آمینو ازت با ارتفاع ذخیره سازی و اندازه چغندر در طی مدت نگهداری در سیلو  
   
نویسنده بهزاد خلیل ,شهیدی نوقابی مصطفی ,مرتضوی سید علی ,مظاهری تهرانی مصطفی ,بهزاد روح الله
منبع پژوهش و نوآوري در علوم و صنايع غذايي - 1394 - دوره : 4 - شماره : 2 - صفحه:143 -152
چکیده    آلفا آمینو ازت ازجمله ترکیبات موجود در چغندر قند است که در تولید شکر باعث افزایش مقدار ملاس می گردد. بنابراین بررسی علل افزایش آن دارای اهمیت تکنولوژیکی ویژه ای می باشد. برای این منظور اثر اندازه چغندر های نمونه گیری شده از سه منطقه جغرافیایی مختلف (در چهار سطح درشت، متوسط، ریز و مخلوط) و ارتفاع ذخیره سازی چغندر در سیلو (در چهار سطح کف، یک متری، سه متری و پنج متری) روی میزان آلفا آمینو ازت چغندر های ذخیره شده در سیلو های کارخانه قند شیروان در مدت زمان هجده روز نگهداری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج اندازه گیری میزان آلفا آمینو ازت با دستگاه بتالایزر نشان داد که بیشترین افزایش مقدارآلفاآمینو ازت متعلق به چغندر های ریز است و مقدار آن بین 09/23 تا 7/29 درصد و کمترین آن متعلق به چغندر های درشت ذخیره شده است که مقدار آن بین 83/11 تا 65/18 درصد قرار دارد. همچنین مشخص شد که مقدار آلفا آمینو ازت چغندر های ذخیره شده در سطح سیلو دارای کمترین افزایش می-باشد (91/10 تا 21/11 درصد) و بیشترین افزایش مقدار آلفا آمینو ازت متعلق به چغندر هایی است که در لایه ‌های میانی سیلو و به خصوص در ارتفاع 3 متری نگهداری شده اند (32/20 تا 95/33 درصد).
کلیدواژه آلفا آمینو ازت ,اندازه چغندر قند ,ارتفاع ذخیره سازی در سیلو
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانش آموخته دکترای گروه محیط زیست، دانشگاه پونا، هند, هندوستان
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved