>
Fa   |   Ar   |   En
   جداسازی و شناسایی مولکولی لاکتوباسیل های موجود دربرخی از فرآورده های لبنی بومی  
   
نویسنده قبادی دانا مریم ,هاتف سلمانیان علی ,یخچالی باقر
منبع پژوهش و نوآوري در علوم و صنايع غذايي - 1391 - دوره : 1 - شماره : 2 - صفحه:99 -116
چکیده    یکصد و دوازده نمونه فراورده های لبنی از قبیل ماست، دوغ و شیرخام از مناطق بکر استان های کرمانشاه، کردستان، لرستان، ایلام و مرکزی جمع آوری شد. جداسازی باکتری ها بر مبنای روش های استاندارد بین المللی انجام شد. پس از انجام کشت های متوالی بر روی محیط های اختصاصی با کسب کلنی های تیپیک و مشاهده میکروسکوپی، نود و سه باکتری برای آنالیزهای بعدی انتخاب شدند. به منظور شناسایی بیوشیمیایی سویه ها تخمیر 19 قند، همچنین رشد در دمای 15 و 45 درجه سلسیوس، احیا نیترات، ذوب ژلاتین و واکنش در برابر اسکولین بررسی شد. به منظور تایید نتایج بیوشیمیایی، آنالیزهای مولکولی مانند تکثیر قطعاتی از DNA با آغازگرهای مخصوص جنس انجام و تعلق این باکتری ها به جنس لاکتوباسیل تایید شد. همچنین ژن 16S rDNA کامل چهار باکتری با ویژگی های خاص تکثیر و پس از توالی یابی در بانک ژن NCBI ثبت گردید. پس از مقایسه توالی های مذکور با توالی دیگر باکتری های ثبت شده در این بانک، درخت فیلوژنی رسم گردید. نتایج نشان داد که دو باکتری مورد بررسی متعلق به گونه جدید L.crustorum است که در سال های اخیر گزارش شده است.
کلیدواژه ایران ,زیست شناسی مولکولی ,فراورده لبنی ,لاکتوباسیلوس
آدرس پژوهشگاه استاندارد, ایران, پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری, ایران, پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved