>
Fa   |   Ar   |   En
   سنجش رغبت فارسی‌آموزان غیرایرانی به ادبیات فارسی  
   
نویسنده اصغرپور ماسوله مهرداد ,ذوالفقاری حسن
منبع پژوهش نامه آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان - 1396 - دوره : 6 - شماره : 2 - صفحه:101 -116
چکیده    با توجه به اهمیت روزافزون نقش استفاده از ادبیات در آموزش زبان، به‌ویژه ادبیات فارسی که از غنای چشم‌گیری برخوردار است و هم‌چنین اهمیت رغبت زبان‌آموزان در تسهیل و تسریع یادگیری زبان خارجی، این پژوهش به سنجش رغبت فارسی‌آموزان غیرایرانی به ادبیات فارسی پرداخته است. برای رسیدن به پاسخ پرسش‌های این پژوهش، که از نوع زمینه‌یابی است، 100 نفر از زبان‌آموزان غیرایرانی دختر و پسر دارای سطح زبانی میانی به بالا که از شش مرکز آموزش کشور بر اساس نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شده بودند به پرسش‌نامه‌ی سنجش رغبت که ترجمه‌ی پرسش‌نامه‌ی سنجش رغبت زبان‌آموزان به ادبیات (النا اسپیروفسکا تئودوفسکا، 2016) بود، پاسخ دادند. پس از جمع‌آوری پرسش‌نامه‌ها و به‌دست آوردن فراوانی هرکدام از گزینه‌های این پرسش‌نامه‌ی بیست گویه‌ای، پاسخ‌ها بر اساس آزمون خی‌دو مورد تفسیر و تحلیل قرار گرفت. سپس با توجه به سه پرسش پژوهش، یافته‌های پژوهش دسته‌بندی شدند. برخی از نتایج این پژوهش آن بود که زبان‌آموزان نسبت به استفاده از داستان کوتاه و رُمان و تا حدّی نمایش‌نامه در متن های آموزش زبان فارسی به فارسی‌آموزان غیرایرانی رغبت زیادی داشتند اما نسبت به استفاده از شعر رغبت چندانی نداشتند، آنان مایل بودند بیشتر از متن های ساده‌سازی شده‌ی ادبی استفاده نمایند، فارسی‌آموزان بیشترین مشکلات خود را در درک متن های شعری، متن های ادبی دارای زبان قدیمی، پیچیده و پر از آرایه، متن های ادبی طولانی و نداشتن علاقه و عادت به خواندن چنین متن هایی می‌دانستند. به‌کار بستن یافته‌های این پژوهش می‌تواند بر اثربخشی و جذابیت کتاب‌های آموزش زبان فارسی کمک نماید.
کلیدواژه رغبت، ادبیات فارسی، فارسی‌آموزان غیرایرانی
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved