>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر بازخوردهای اصلاحی مدرسان بر مهارت خوانداری، اضطراب و نگرش فارسی آموزان غیرایرانی: روش تلفیقی  
   
نویسنده غنی‌زاده افسانه ,مریخی سالانقوچ معصومه ,جاهدی زاده صفورا
منبع پژوهش نامه آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان - 1396 - دوره : 6 - شماره : 2 - صفحه:63 -81
چکیده    پژوهش حاضر درصدد بررسی تاثیر بازخوردهای اصلاحی اساتید بر مهارت خواندن و درک مفاهیم، میزان اضطراب و نگرش فارسی آموزان خارجی نسبت به یادگیری زبان فارسی است. به منظوردستیابی به این هدف، ابتدا 44 فارسی آموز خارجی با سطح زبانی یکسان، به صورت تصادفی از میان فارسی آموزان مرکز بین المللی «آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان» دانشگاه فردوسی مشهد انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. پیش از آغاز پژوهش، هر دو گروه با استفاده از پرسش نامه ی نگرش و اضطراب دورنیه (2005) و آزمون بسندگی زبان فارسی قنسولی (1389) مورد ارزیابی قرار گرفتند. در مرحله‌ی بعد، شرکت کنندگان گروه آزمایش ظرف 15 جلسه، انواع بازخوردهای اصلاحی را دریافت کردند. پس از اتمام جلسات، از شرکت کنندگان در هر دو گروه     پس آزمون گرفته شد و دیدگاه هریک از گروه ها نسبت به بازخوردهای اصلاحی دریافتی، از طریق مصاحبه و ضبط ویدئویی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون نمونه‌ی تی مستقل حاکی از آن بود که فارسی‌آموزان گروه آزمایش در پس آزمونِ مهارت خواندن و درک مطلب، نسبت به گروه کنترل عملکرد بهتری داشته اند. همچنین، نتایج نشان داد که بازخوردهای اصلاحی اساتید تاثیر مثبتی بر کاهش سطح اضطراب فارسی‌آموزان داشته است. در رابطه با نگرش فارسی آموزان نسبت به یادگیری زبان فارسی، نتایج حاصله گویای آن است که در نتیجه ی بازخوردهای دریافتی از سوی استاد، تغییر چشمگیری در نگرش فارسی آموزان ایجاد نشده است. اکثر مصاحبه شوندگان معتقد بودند به منظور افزایش میزان اثربخشی بازخوردها، باید از انواع گوناگون بازخوردهای اصلاحی با توجه به موقعیت های مناسب بهره جست.
کلیدواژه بازخوردهای اصلاحی، مهارت خواندن و درک مفاهیم، نگرش فارسی آموزان نسبت به یادگیری زبان، سطح اضطراب فارسی آموزان، زبان فارسی به عنوان زبان دوم
آدرس دانشگاه بین المللی امام رضا (ع), ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved