>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی یافته‏ های تجربی و دیدگاه‏ های فراگیران در خصوص تاثیر ارزشیابی پویای رایانه‌ای بر یادگیری واژگان فارسی  
   
نویسنده عبادی سامان ,بهراملو خسرو
منبع پژوهش نامه آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان - 1396 - دوره : 6 - شماره : 2 - صفحه:3 -16
چکیده    هدف این پژوهش، بررسی تاثیر ارزشیابی پویای رایانه ای بر فراگیریِ واژگان فارسی از طریق استنباط واژگانی بود. در این پژوهش شبه تجربی، 75 فراگیر که فارسی را به‌عنوان زبان خارجی می‌آموختند چهار متن را طی چهار روز به‌صورت روزی یک متن خواندند و به سوالات درک مطلب پاسخ دادند. در گروه کنترل، فراگیران از وجود کلمات ناآشنا درمتن ها بی اطلاع بودند. در گروه دوم، فراگیران از وجود کلمات ناآشنا در متن ها آگاهی داشتند و باید معنی آن ها را استنباط می کردند. در گروه سوم، علاوه بر آگاهی از کلمات ناآشنا و استنباط آن ها، از رویکرد ارزشیابی پویای رایانه ای نیز استفاده شد. نتایج پس‌آزمون‌های فراگیری و یادداری واژه های ناآشنا، نشان داد که آگاهی از وجود کلمات ناآشنا در متن و استفاده از رویکرد ارزشیابی پویای رایانه ای، واژه آموزی از طریق خواندن را بهبود می دهد. همچنین پس از مطالعه، با طرح چهار سوال دیدگاه های فراگیران گروه سوم درخصوص کارآمدی واژه آموزی در چارچوب ارزشیابی پویای رایانه ای مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان داد که فراگیران، ارزشیابی پویای رایانه ای را چارچوبی مناسب و موثر برای توسعه ی دانش واژگانی می دانند و از آن استقبال می کنند.
کلیدواژه استنباط واژگانی، آگاهی، ارزشیابی ایستا، ارزشیابی پویا
آدرس دانشگاه رازی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved