>
Fa   |   Ar   |   En
   علم الهی به موجودات از دیدگاه ابن‌سینا  
   
نویسنده امینی حسن
منبع آيين حكمت - 1393 - دوره : 6 - شماره : 20 - صفحه:29 -49
چکیده    این نوشتار، با روش تحلیلی- عقلی به علم واجب الوجود به اشیا از نگاه ابن‌سینا پرداخته است. حکیمان مشا ، از جمله بوعلی، تعبیر ارتسام رادر مورد علم الهی به موجودات قبل از ایجاد آنها به‌کاربرده‌اند. شارحان و ناقدان آثار بوعلی تفسیر واحد از آن ارایه نداده‌اند، بلکه تفسیرهای متفاوت از سخنان ایشان داشته‌اند، به گونه‌ای که برخی از آنان علم الهی را از منظر وی از سنخ علم حضوری و برخی آن را از سنخ علم حصولی دانسته‌اند. برخی از این تفسیرها اشکالاتی را در پی داشته است. این مقاله با ذکر شواهدی از سخنان خود بوعلی در پی یافتن تفسیر درست یا نزدیک به آن از سخن وی در این مسیله است.
کلیدواژه صفات خدا ,علم الهی ,صور مرتسمه ,ابن‌سینا ,مشاییان
آدرس جامعة المصطفی العالمیه, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved