>
Fa   |   Ar   |   En
   جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای   
سال:1395 - دوره:6 - شماره:19


  tick  کاربرد سیستم استنتاج فازی در زمینه سنجش توسعه انسانی مورد شناسی: شهرستان پارس‌آباد - صفحه:1-16

  tick  تاثیر محدوده آسایش حرارتی بر طراحی معماری منطقه سیستان - صفحه:17-26

  tick  تحلیل وضعیت شهر اشنویه به لحاظ شاخص‌های راهبرد توسعه شهری (Cds) - صفحه:27-42

  tick  بررسی روند تغییرات پوشش اراضی شهر اراک دوره زمانی 2011 -1973 - صفحه:43-54

  tick  توزیع خدمات و امکانات شهری با رویکرد عدالت اجتماعی مورد شناسی: شهر پیرانشهر - صفحه:55-70

  tick  ارزیابی توزیع فضایی خدمات بهداشتی- درمانی و ارایه الگوی توزیع بهینه مورد شناسی: استان خوزستان - صفحه:71-90

  tick  بررسی راهکارهای توسعه مشارکت عمومی در استان گلستان - صفحه:91-106

  tick  تحلیل کیفیت مسکن در محلات 20 گانه شهر بیجار با روش آنتروپی و Saw - صفحه:107-122

  tick  مقایسه کارایی روش‌های Topsis رستری و Mola در آمایش سرزمین مورد شناسی: حوضه آبخیز حبله‌رود - صفحه:123-142

  tick  ارزیابی و اولویت‌بندی شاخص‌های توسعه پایدار شهری با استفاده از مدل تحلیل شبکه Anp مورد شناسی: مناطق شهر زنجان - صفحه:143-160

  tick  سنجش و ارزیابی سرزندگی فضاهای عمومی شهری و نقش آن در ارتقای کیفیت زندگی جوانان موردشناسی: خیابان نظر شرقی شهر اصفهان - صفحه:161-180

  tick  مطالعه مورفولوژی گنبد نمکی دشتی در جنوب بوشهر - صفحه:181-200

  tick  گسلش فعال در طول گسل تبریز (شمال غرب ایران) - صفحه:201-216

  tick  رویکردهای توانمندسازی مناطق حاشیه‌ای شهری مورد شناسی: سکونتگاه غیر رسمی حسن‌آباد یزد - صفحه:217-230
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved