>
Fa   |   Ar   |   En
   جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای   
سال:1394 - دوره:5 - شماره:16


  tick  جدایی‌گزینی اجتماعی شهر کامیاران؛ تحلیلی بر شاخص‌های ناهمسانی و انزواگرایی فضایی - صفحه:1-18

  tick  تحلیل شاخص‌های خلاقیت شهری در نظام سکونتگاهی استان مازندران - صفحه:19-34

  tick  ارزیابی توسعه کالبدی شهر دامغان بر اساس تکنیک‌های درجه تجمع، ضریب جینی و ضریب آنتروپی - صفحه:35-54

  tick  ارزیابی عملکرد دولت محلی شهری در نظام‌های سیاسی متمرکز مورد شناسی: شوراهای اسلامی شهرهای ایران - صفحه:55-74

  tick  ارزیابی کیفیت زندگی در سکونتگاههای غیررسمی شهرها مورد شناسی: محله اسلام‌آباد شهر زنجان - صفحه:75-90

  tick  مکان‌یابی بهینه فضاهای آموزشی در سکونتگاههای روستایی مورد شناسی: نقاط روستایی شهرستان خواف - صفحه:91-110

  tick  آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی و پوشش گیاهی در شهر یاسوج با استفاده از سنجش از دور - صفحه:111-126

  tick  ارزیابی نقش دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستایی مورد شناسی: بخش قره پشتلوی شهرستان زنجان - صفحه:127-144

  tick  بررسی پیامدهای هدفمندسازی یارانه‌ها در الگوی مصرف خانوار روستایی مورد شناسی: بخش مرکزی شهرستان بیرجند - صفحه:145-160

  tick  تحلیل عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در فرایند استراتژی توسعه شهری (بررسی تطبیقی مناطق سه‌گانه شهر قزوین) - صفحه:161-180

  tick  تعیین ظرفیت برد گردشگری ساحلی جزیره کیش - صفحه:181-200

  tick  هوش فرهنگی جامعه میزبان و تـوسعه گردشگری روستایی مورد شناسی: منطقه رودبار قصران (شهرستان شمیرانات) - صفحه:201-212

  tick  گسترش شهرهای الکترونیکی و نقش آن در ارتقای خدمات شهری از دیدگاه شهروندان مورد شناسی: کلانشهر تبریز - صفحه:213-232

  tick  تدوین راهبردهای باززنده سازی بافت قدیم شهر سمنان با استفاده از تکنیک های Fahp‌و Swot - صفحه:233-248
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved