>
Fa   |   Ar   |   En
   جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای   
سال:1393 - دوره:4 - شماره:10


  tick  بررسی پراکنش، استانداردها و محاسبه‌ی سرانه‌ی فضای سبز شهری براساس مدل بهرام سلطانی، مورد شناسی: منطقه یک شهر قم - صفحه:1-18

  tick  رتبه بندی محلات شهر سردشت از نظر حرکت به سوی خلّاقیت با تاکید بر تحقق شهر خلّاق با‌ استفاده از تاپسیس و Anp - صفحه:19-38

  tick  واکاوی عوامل اثرگذار بر دگرش نظام‌های بهره‌برداری زراعی مورد شناسی: روستاهای شرکت سهامی زراعی سهل‌آباد- نهبندان - صفحه:39-54

  tick  جهانی شدن ارتباطات و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر مرزهای غربی - صفحه:55-72

  tick  ارزیابی و سنجش کیفیت زندگی و تاثیر آن بر مشارکت شهروندان در امور شهری مورد شناسی: شهر مینودشت - صفحه:73-86

  tick  کیفیت محیط کالبدی و حس مکان مورد شناسی: دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی تهران - صفحه:87-96

  tick  کاربرد تحلیل عاملی و مدل تخمین تراکم کرنل در ارزیابی توسعه مکانی- فضایی مناطق روستایی شهرستان تنکابن - صفحه:97-112

  tick  واکاوی موانع و چالش‌های توسعه‌ی گردشگری روستایی در منطقه دنا؛ دیدگاه جامعه‌ی میزبان - صفحه:113-128
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved