>
Fa   |   Ar   |   En
   جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای   
سال:1397 - دوره:8 - شماره:28


  tick  امکان‌‌‌‌‌سنجی گسترش فیزیکی شهر سراب در ارتباط با عوامل طبیعی - صفحه:1-16

  tick  بررسی و تحلیل الگوی توزیع مراکز ورزشی و ساماندهی فضایی آن (مورد شناسی: منطقۀ 10 شهر تهران) - صفحه:17-32

  tick  برنامه ریزی راهبردی احیای بافت تاریخی با استفاده از اصول رویکرد نوشهرگرایی (مورد شناسی: محلۀ سرِدزکشیراز) - صفحه:33-48

  tick  شناسایی عرصه‌های مداخله در بافت‌های تاریخی براساس اصل توسعۀ میان‌افزا (مورد شناسی: بافت تاریخی شهر یزد) - صفحه:49-68

  tick  تحلیلی بر نقش بازارچه‌های مرزی در زیست‎پذیری نواحی روستایی (مورد شناسی: دهستان‎های خاوومیرآباد و دزلی در غرب استان کردستان) - صفحه:69-90

  tick  تحلیل عوامل بهبودِ احساس عدالت اجتماعی (مورد شناسی: شهرستان اردبیل) - صفحه:91-110

  tick  ارزیابی تناسب اراضی مراکز بهداشتی-درمانی با استفاده از تحلیلCf (مورد شناسی: مناطق یک و هشت شهر اهواز) - صفحه:111-130

  tick  بررسی تاثیر احداث سدهای بزرگ مخزنی بر توسعۀ‌ فعالیت‌های کشاورزی در مناطق نیمه‌خشک ایران (مورد شناسی: سد سلمان فارسی در استان فارس) - صفحه:131-146

  tick  سنجش سطح پایداری اکولوژیکی شهری (مورد شناسی: منطقۀ یک کلانشهر تبریز) - صفحه:147-166

  tick  تاثیر هویت مکانی بر نگرش ساکنان نسبت‌به اثرات گردشگری و حمایت از توسعۀ گردشگری (مورد شناسی: منطقۀ گردشگری کمردوغ) - صفحه:167-180

  tick  مکان‌‌یابی ناحیۀ صنعتی محصولات کشاورزی زرشک و عناب در مناطق روستایی (مورد شناسی: شهرستان بیرجند) - صفحه:181-198

  tick  مکان‌‌یابی پارک‌‌‌‌های محله‌‌‌‌‌‌‌‌ای با رویکرد توسعۀ پایدار(مورد شناسی: منطقۀ 3 شهر کرمان) - صفحه:199-216

  tick  پیش‌بینی پاسخ آبخوان دشت آذرشهر به تغییرات اقلیم با استفاده از مدل ترکیبی هوش مصنوعی پویایی سیستم - صفحه:217-234

  tick  ارزیابی قابلیت‌های ژئوتوریستی ژئومورفوسایت‌های مناطق خشک (مورد شناسی: مناطق کویری و بیابانی شهرستان طبس) - صفحه:235-256
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved