>
Fa   |   Ar   |   En
   جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای   
سال:1396 - دوره: - شماره:23


  tick  کاربرد روش منطق فازی (Fuzzy) و تحلیل سلسله‌مراتبی (Ahp) در مکان‌یابی دفن پسماند خانگی شهر مرودشت با تاکید بر پارامترهای هیدرواقلیمی - صفحه:1-20

  tick  بررسی ارتباط مکانی بین بارش‌های همرفتی بهاره و توپوگرافی شمال‌ِ غرب ایران - صفحه:21-38

  tick  شناسایی و اولویت‌بندی عوامل ژئوپلیتیکی موثر بر امنیت داخلی با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندمعیاره (Mcdm) - صفحه:39-60

  tick  تحلیل شاخص‌های مسکن در شهرستان‌های استان آذربایجان غربی بر‌اساس روش Vikor - صفحه:61-76

  tick  بررسی عوامل محیطی، اقتصادی و اجتماعی بر دانش کشاورزان گندم‌کار درباره کشاورزی پایدار در استان اردبیل - صفحه:77-86

  tick  مطالعه تطبیقی ابعاد پیاده‌مداری مکان از دیدگاه کاربران فضا و متخصصان با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه مورد شناسی: تبریز - صفحه:87-100

  tick  برآورد رسوب‌دهی حوضه آبخیز آلادیزگه با استفاده از مدل Wepp در محیط Gis - صفحه:101-112

  tick  سرمایه‌گذاری‌ بخش خصوصی راهبردی برای مبارزه با فقر روستایی مورد شناسی: دهستان صائین‌قلعه، شهرستان ابهر - صفحه:113-126

  tick  ارزیابی راهبرد توانمندسازی حاشیه‌نشینان در بهسازی شهر زابل - صفحه:127-148

  tick  سنجش میزان رضایتمندی از پروژه‌های مسکن مهر مورد شناسی: مسکن مهر شهر جدید سهند تبریز - صفحه:149-164

  tick  تبیین نظری مبانی توسعه میان‌افزا و رویکردهای رویه‌ای آن - صفحه:165-182

  tick  مکان‌یابی شهرک‌های صنعتی با استفاده از مدل منطق فازی مورد شناسی: شهرک صنعتی مریوان - صفحه:183-198

  tick  ارزیابی کیفیت زندگی شهری بافت حاشیه‌نشین مورد شناسی: محلۀ حصار همدان - صفحه:199-214

  tick  کاربرد روش Electre در سطح‌بندی پتانسیل تراکم آلاینده‌های هوا در سطح شهر تبریز - صفحه:215-238
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved