>
Fa   |   Ar   |   En
   جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای   
سال:1396 - دوره: - شماره:22


  tick  تعیین مکان مناطق اسکان موقت و سایت‌های امداد‌رسانی پس از زلزله در بافت تاریخی شهر یزد با استفاده از Ahp،Fuzzy Logic ، Fahp و Gis - صفحه:1-20

  tick  ارزیابی جای‌ پای اکولوژیکی برای دستیابی به حمل و نقل سبز شهری با معرفی استراتژی Asi مورد شناسی: شهر ساری - صفحه:21-40

  tick  برآورد قیمت مسکن شهری با استفاده از تابع هدانیک و شبکه‌های عصبی مصنوعی مورد شناسی: کوی ولیعصر شهر تبریز - صفحه:41-56

  tick  ناحیه‌بندی و تحلیل بارش‌های نواحی مرکزی ایران با استفاده از روش‌های زمین آمار - صفحه:57-70

  tick  بررسی وضعیت شاخص‌های ایمنی در پارک‌های منطقه‌ای شهر کرمان - صفحه:71-84

  tick  ارزیابی خطر فرسایش آبی و بادی و مقایسۀ پتانسیل رسوب‌دهی آنها در منطقه حارث‌آباد سبزوار - صفحه:85-98

  tick  تحلیل فضایی پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در مناطق کلان‌شهر اهواز - صفحه:99-116

  tick  ارزیابی شاخص‏های مورفوتکتونیک در حوضۀ قانقلی‏ چای - صفحه:117-132

  tick  مقایسۀ دو روش ذخیرۀ نزولات آسمانی (کنتور فارو و پیتینگ) بر روی پوشش گیاهی در منطقۀ ایرانشهر - صفحه:133-144

  tick  مقایسۀ پویایی بخش‌های مختلف گسل شکرآب (شمال بیرجند) بر مبنای ابعاد فرکتالی آبراهه‌ها با استفاده از Gis - صفحه:145-158

  tick  بررسی و تحلیل الگوی بهینۀ پراکنش مراکز آموزشی با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند‌معیاره (Madm) در محیط Gis مورد شناسی: آموزش ‌و ‌پرورش ناحیۀ یک کرمانشاه - صفحه:159-178

  tick  ارزیابی توان زیست‌محیطی دهستان تازیان به‌منظور مدیریت اکوتوریسم با استفاده از Gis و Ahp - صفحه:179-190

  tick  ارزیابی ریسک گزینه‌های تامین آب مشهد و تعیین اولویت آنها - صفحه:191-206

  tick  برنامه‌ریزی استراتژیک بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری موردشناسی: محله‌های قیام و کوثر منطقه 12 شهرداری تهران - صفحه:207-226
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved