>
Fa   |   Ar   |   En
   پدیدارشناسی تجربه زیسته زنان مجرد جمعیت مورد مطالعه: زنان مجرد بالای 35 سال شهر تهران  
   
نویسنده حسینی سیدحسن ,ایزدی زینب
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1395 - دوره : 14 - شماره : 1 - صفحه:41 -72
چکیده    هدف این تحقیق شناخت دیدگاه ها و احساسات زنان مجرد نسبت به تجرد و تجارب آنان از زندگی مجردی است. بدین منظور 15 زن مجرد به روش نمونه گیری هدفمند در شهر تهران انتخاب شدند و جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسش نامه و مصاحبه‌های عمیق فردی صورت گرفت. پس از ضبط مصاحبه‌ها داده‌ها مکتوب شدند و  به صورت کلمه به کلمه مورد تحلیل قرار گرفتند. تحلیل داده ها بیانگر آن است که علی رغم تفاوت در علل تجرد (تجرد خودخواسته، تجرد ناخواسته)، بیشتر سوژه ها احساسات دوگانه ای نسبت به تجرد دارند، آن ها از یک سو از استقلال و آزادی ناشی از تجرد راضی و خشنود هستند و از سوی دیگر احساس تنهایی کرده و دیگران را به ازدواج توصیه می کنند. استقلال نیز به دو شکل ذهنی و عینی از گفته‌های مصاحبه شوندگان استنباط شد. هویت ناقص با زیر مقولات هویت تکامل نیافته و هویت جنسیتی تحقق نیافته مقوله دیگری بود که از مصاحبه های صورت گرفته استخراج شد.
کلیدواژه احساسات دوگانه، تجرد قطعی، هویت ناقص
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده علوم اجتماعی, گروه جامعه‌شناسی, ایران, دانشگاه تهران, ایران
پست الکترونیکی zeynab_izadi@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved