>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی رابطه جامعه‌پذیری‌جنسیتی و رفتار در دوراهی اجتماعی  
   
نویسنده آزاده منصوره اعظم ,آرامی سعیده
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1395 - دوره : 14 - شماره : 1 - صفحه:7 -39
چکیده    دوراهی اجتماعی موقعیتی است که اکثر افراد در زندگی اجتماعی خود با آن مواجه می شوند، به این معنی که می‌باید بین نفع فردی و کوتاه مدت و منافع جمعی و بلند مدت، یکی را برگزینند. این موقعیت‌ها علاوه بر زمان تعامل فرد با دیگر اعضای جامعه، در زندگی خانوادگی و در تعاملات اعضای خانواده با یکدیگر نیز موجود می‌باشند. چگونگی رفتار افراد در این موقعیت‌ها تحت تاثیر عوامل و انگیزه‌های خاصی می‌باشد که با توجه به آن‌ها افراد بین نفع فردی یا جمعی، به انتخاب می‌پردازند. در پژوهش حاضر جهت مطالعه جهت گیری‌های زنان در رابطه با موقعیت‌های دوراهی، با توجه به تجربه زیسته زنان شاغل در رابطه با امور مالی خانواده، پنج موقعیت دوراهی براساس سناریوسازی نظری طراحی شدند. چارچوب نظری پژوهش، ترکیبی از نظریه اخلاق‌مراقبت گلیگان، نقش‌های اجتماعی ایگلی، نظریه انتخاب عقلانی‌اجتماعی و نظریه‌بازی می‌باشد. با استفاده از روش پیمایش و از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای، پرسش نامه‌ای در اختیار 275 نفر از زنان شاغل شهرداری تهران، قرار داده شد. جهت تحلیل داده‌ها از آزمون‌های همبستگی اسپیرمن و آزمون رگرسیون لوجستیک چندوجهی استفاده شد. یافته‌ها نشان دادند متغیرهای مستقل پژوهش که عبارت اند از جامعه‌پذیری‌جنسیتی، اخلاق‌مراقبت، آگاهی از انتظارات نقش و جمع‌گرایی رابطه معناداری با رفتار افراد مورد مطالعه، در موقعیت دوراهی اجتماعی مدنظر داشته‌اند.
کلیدواژه کلیشه‌های جنسیتی، اخلاق مراقبت، جمع‌گرایی، دوراهی‌اجتماعی، انتخاب عقلانی
آدرس دانشگاه الزهرا (س), دانشکده علوم اجتماعی, گروه جامعه شناسی, ایران, دانشگاه الزهرا (س), ایران
پست الکترونیکی saeedearamy@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved