>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر سبک رهبری بر باورهای سقف شیشه‌ای زنان  
   
نویسنده غلامزاده داریوش ,حق‌شناس کاشانی فریده ,محمدخانی فاطمه
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1394 - دوره : 13 - شماره : 3 - صفحه:197 -275
چکیده    با وجود افزایش حضور زنان در محیط‌های کار، میزان ارتقاء زنان به سطوح عالی مدیریت با پیشرفت تحصیلی و تجربیات حرفه‌ای آن‌ها همخوانی ندارند. بنابراین، وجود نوعی مانع نامرئی به نام سقف شیشه‌ای بارز است. زنان در مواجه با این مانع باورهای مختلفی دارند که می‌تواند ارتقاء شغلی آن‌ها را افزایش یا کاهش دهند. این باورها شامل انکار، انعطاف‌پذیری، پذیرش ، استعفا است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر سبک رهبری بر باور سقف شیشه‌ای در بانوان شاغل در بخش ستادی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بود. تحقیق با اتخاذ ماهیت توصیفی پیمایشی از طریق تحلیل همبستگی، سبک‌های رهبری باس و آوولیو و باورهای زنان ا در مواجه با سقف شیشه‌ای بررسی کرد. جامعۀ آماری از میان بانوان شاغل در بخش ستادی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی با تحصیلات دیپلم به بالا، در نظر گرفته شده است. سپس بر حسب تحلیل‌های آماری نمونۀ مناسبی از آن‌ها انتخاب شد و در نهایت با استفاده از پرسشنامه‌های ساختارمند نسبت به اخذ دیدگاه افراد اقدام شد. نتایج حاصل نشان می‌دهد، سبک رهبری تاثیر معنادار و مثبتی بر باور سقف شیشه‌ای بانوان دارد.
کلیدواژه سبک رهبری، باورهای سقف شیشه‌ای در زنان، پیشرفت شغلی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, دانشکده مدیریت, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, دانشکده مدیریت, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, دانشکده مدیریت, ایران
پست الکترونیکی fmm32857@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved