>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش عوامل روانی و اجتماعی در پیش‌بینی نگرش به روابط خارج از چهارچوب زناشویی در زنان متاهل و ارائۀ یک مدل بر اساس عوامل مرتبط  
   
نویسنده کرمی جهانگیر ,زکی یی علی ,محمدی امید ,حق‌شناس شریفه
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1394 - دوره : 13 - شماره : 3 - صفحه:129 -152
چکیده    پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عوامل روانی و اجتماعی در پیش‌بینی نگرش به روابط خارج از چهارچوب زناشویی در زنان متاهل شهر کرمانشاه انجام شد. برای اجرای این پژوهش توصیفی به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای از میان زنان متاهل شهر کرمانشاه نمونه‌ای به حجم 600 نفر انتخاب شد. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های نشانگان اختلال‌های روانی(scl90)، اعتماد اجتماعی، فرهنگ شهروندی، ارزش‌ها و باورها و پرسشنامۀ اطلاعات جمعیت شناختی استفاده شد، برای تحلیل داده‌ها از روش‌های ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و تحلیل مسیر معادلات ساختاری استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که بین ویژگی‌های حساسیت میان فردی، افسردگی، پرخاشگری، فوبی و روان پریشی با نگرش به روابط خارج از چهارچوب زناشویی توسط خود فرد رابطۀ مثبت وجود دارد، اما در ارتباط با نگرش به روابط خارج از چهارچوب زناشویی توسط همسر فقط دو ویژگی اضطراب و روان پریشی با آن رابطه دارند، اما بین سایر ویژگی‌های روان‌شناختی با نگرش به روابط خارج از چهارچوب زناشویی توسط همسر رابطه‌ای وجود ندارد. همچنین بین مشارکت‌جویی، مسئولیت‌پذیری، قانون‌گرایی و فرهنگ شهروندی با نگرش به روابط خارج از چهارچوب زناشویی رابطه وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که توان افسردگی و اضطراب در پیش‌بینی نگرش به روابط خارج از چهارچوب زناشویی توسط خود فرد بیش‌تر است
کلیدواژه خیانت زناشویی، اختلال روانی، اعتماد اجتماعی، فرهنگ شهروندی، باورها و ارزش‌ها
آدرس دانشگاه رازی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved