>
Fa   |   Ar   |   En
   بازسازی معنایی تغییر سبک زندگی زنان لر شهر یاسوج  
   
نویسنده افراسیابی حسین ,مرادی فر طاهره
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1394 - دوره : 13 - شماره : 3 - صفحه:77 -98
چکیده    سبک زندگی منعکس‌کنندۀ ترجیحات افراد است که در عرصه‌های مختلف زندگی همچون اوقات فراغت، آداب سخن گفتن، نوع موسقی، لباس، آرایش و ظاهر بروز می‌کند. هدف این پژوهش مطالعۀ فهم و تفسیر زنان­لر شهر یاسوج از تغییر سبک زندگی بود. این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش نظریه داده بنیاد انجام شد. نمونۀ پژوهش، مشتمل بر 52 نفر از زنان شهر یاسوج بود که با روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند که این تعداد بر اساس ملاک اشباع نظری انتخاب شد و نمونه گیری تا رسیدن به اشباع داده‌ها ادامه یافت. برای گرداوری داده‌ها از مصاحبۀ نیمه­ساختار­یافته استفاده شد. داده‌های حاصل از مصاحبه، با روش کدگذاری نظری تجزیه و تحلیل شد. در مرحلۀ کدگذاری باز 39 مفهوم و در مرحلۀ کدگذاری محوری 8 مقوله به‌دست آمد. مقولۀ «دگردیسی سبک­زندگی» به عنوان مقولۀ هسته‌ای ظهور یافت. نتایج بیان‌کنندۀ آن است که زنان در دنیای جدید خود را به محدود ماندن در چهارچوب سنتی مورد انتظار مجبور نکرده و آخرین نوع و مدل تکنولوژی‌ها را می­خواهند. ضمن توجه به زندگی و روش­های سخت گذشته، در پی تجربه شکل‌های نوین خانواده هستند. آموزش مدرن، رسانه‌ها و شهرنشینی به عنوان شرایط علی تاثیرگذار بر پدیدۀ دگردیسی سبک زندگی زنان بوده‌است، پیامدهای حاصل از این پدیده شامل دگرگونی ارزش‌های زنان، مدگرایی، مدیریت بدن، مصرف‌گرایی است.
کلیدواژه زنان، خانواده، سبک زندگی، تغییر، نظریۀ داده بنیاد، یاسوج
آدرس دانشگاه یزد, ایران, دانشگاه یزد, ایران
پست الکترونیکی tahere_moradifar@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved