>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل تطبیقی رضایت‌مندی زنان از پارک‌های شهری ـ پارک بانوان حجاب و پارک مختلط ملت (مشهد)  
   
نویسنده حسینی هادی ,سمیعی‌پور داود
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1394 - دوره : 13 - شماره : 3 - صفحه:43 -76
چکیده    هدف این پژوهش ارزیابی میزان رضایت‌مندی بانوان از پارک‌های بانوان و مقایسۀ آن با پارک‌های مختلط است. برای این مهم، پارک مختلط ملت و پارک بانوان حجاب در مشهد انتخاب شد. روش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی بود. ابزار گردآوری داده‌ها، مطالعات کتابخانه‌ای و پیمایش پرسشنامه‌ای بود. جامعۀ آماری کلیۀ زنان 15 سال به بالا و نمونۀ تحقیق برابر با 288 نفر بود. یافته‌ها نشان داد که نقش پارک‌های شهری به عنوان مهم‌ترین فضاهای شهری فقط بر کارکرد اکولوژیکی آن خلاصه نمی‌شود.  کارکرد‌های تسکین و آرامش بخشی، کارکرد آموزشی ـ فرهنگی، روان‌شناختی و فراغتی ـ اجتماعی مهمترین کارکردهایی بودند که شهروندان از این فضاها انتظار داشته‌اند. بر طبق تحلیل یافته‌ها، رضایت‌مندی زنان از پارک بانوان حجاب مشهد اندکی بیش‌تر از پارک مختلط ملت بود، ولی تفاوت نمرات بین این دو پارک معنادار نبود. تحلیل نقش متغیرهای اجتماعی ـ اقتصادی بر رضایت‌مندی از پارک‌های شهری نشان دادند که تفاوت‌ها بین گروه‌های مختلف سنی معنادار نیست. در خصوص نقش تحصیلات بررسی‌ها نشان داد که زنان با تحصیلات بیش‌تر و عالی نسبت به زنان دارای سطح تحصیلی پایین‌تر، رضایت‌مندی بیش‌تری از پارک‌های مختلط داشته‌اند. رضایت‌مندی زنان شاغل، محصلان و بازنشستگان در پارک بانوان، پایین‌تر از میانۀ نظری بود که نشان از فقدان رضایت آن‌ها از پارک بانوان دارد، در حالیکه رضایت‌مندی این سه گروه از پارک ملت که مختلط است، بالاتر از میانۀ نظری است.
کلیدواژه پارک شهری، پارک بانوان، پارک مختلط، رضایت‌مندی، مشهد
آدرس دانشگاه حکیم سبزواری, ایران, دانشگاه حکیم سبزواری, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved