>
Fa   |   Ar   |   En
   تعارض کار خانواده در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت  
   
نویسنده حسابی معصومه ,مقصودی شاهرخ ,امامی سیگارودی عبدالحسین ,کاظم نژاد لیلی احسان ,منفرد مژدهی آرزو
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1394 - دوره : 13 - شماره : 4 - صفحه:123 -152
چکیده    مطالعۀ حاضر با هدف بررسی تعارض کار خانواده در پرستاران انجام شد. در این مطالعۀ توصیفی مقطعی 374 پرستار شاغل در هشت مرکز آموزشی درمانی شهر رشت به شیوۀ تصادفی طبقه‌ای انتخاب و با استفاده از پرسشنامۀ اطلاعات فردی و پرسشنامۀ تعارض کار خانواده کارلسون ارزیابی شدند داده‌ها با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی و آزمون‌های آمار استنباطی تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که تعارض کار – خانواده از نظر فشار و تعارض خانواده کار از نظر زمان، بیش‌ترین حیطۀ تاثیر‌گذار در تعارض پرستاران هستند. مدل رگرسیون نشان داد که از بین عوامل فردی علاقه به شغل، شغل دوم و نگهداری از سالمندان یا فرزند معلول در حیطۀ تعارض کار با خانواده و علاقه به شغل، داشتن شغل دوم، نگهداری از سالمندان یا فرزند معلول و شرایط شغلی همسر در حیطۀ تعارض خانواده با کار معنادار و مرتبط است. یافته‌های این پژوهش به اهمیت ایجاد تعادل در زندگی خانوادگی و شغلی پرستاران تاکید می‌کند‌،به طوری که با آگاه کردن مسئولان از نتایج این پژوهش می‌توان گام مهمی در جهت کاهش مشکلات پرستاران و افزایش کیفیّت خدمات رسانی به آن‌ها برداشت.
کلیدواژه کار، خانواده، پرستاران بیمارستان، تعارض
آدرس دانشگاه علوم پزشکی گیلان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی گیلان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی گیلان, دانشکدۀ پرستاری و مامایی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی گیلان, دانشکدۀ پرستاری و مامایی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی گیلان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved