>
Fa   |   Ar   |   En
   استفاده از اینترنت و تمایل به خود اظهاری (مطالعه موردی دانشجویان دختر یکی از دانشگاه‌های شهر تهران)  
   
نویسنده توسلی افسانه ,جلالوند انسیه
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1394 - دوره : 13 - شماره : 4 - صفحه:95 -122
چکیده    امروزه، اینترنت با ضریب نفوذ گستردۀ خود توانسته است حوزه‌‌های مختلف زندگی افراد را متاثر کرده و با ایجاد حوزه‌ای متعلق به خود، فضایی ایجاد کند که افراد بتوانند با گریز از محدودیت‌ها به بیان خود اقدام کنند. افراد در اینترنت به اسامی قابل جستجویی تبدیل می‌شوند که رخدادها و فعالیت‌های زندگی روزمرۀ آن‌ها از دید کسی پنهان نمی‌ماند. در پژوهش حاضر رابطۀ استفاده از اینترنت و تمایل به خود اظهاری بررسی شد. اطلاعات به دست آمده از نمونۀ آماری 225 نفری این پژوهش با نرم‌افزار spss تحلیل شد و رابطۀ میان متغیرهای پژوهش از طریق آزمون‌های همبستگی سنجیده شد. یافته‌ها نشان می‌دهد میزان دسترسی به اینترنت، میزان خدمات مورد استفاده از اینترنت و تنوع اهدافی که افراد در استفاده از اینترنت دارند، همگی با خود اظهاری و بیان ویژگی‌های شخصی افراد رابطه دارند؛ همچنین هر چه تمایل به گمنامی در اینترنت بیش‌تر می‌شود، خود اظهاری افراد نیز بیش‌تر می‌‌شود. داده‌های به‌دست آمده از نمونه مورد نظر ضمن تایید وجود رابطۀ بین دو متغیر استفاده از اینترنت و خود اظهاری، نشانۀ آن است که استفاده بیش‌تر از اینترنت به خود اظهاری و بیان بیش‌تر ویژگی‌های مربوط به حوزۀ شخصی افراد منجر می‌شود.
کلیدواژه اینترنت، حوزۀ شخصی، خود اظهاری، گمنامی
آدرس دانشگاه الزهرا (س), دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی, ایران, دانشگاه الزهرا (س), ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved