>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعه جامعه‌شناختی خشونت علیه زنان ازدواج کرده ایرانی و ارمنستانی  
   
نویسنده نوابخش مهرداد ,خاقانی فرد میترا
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1394 - دوره : 13 - شماره : 4 - صفحه:61 -94
چکیده    پژوهش حاضر به منظور مطالعه جامعه‌شناختی خشونت علیه زنان ازدواج کرده ایرانی و ارمنستانی در گروهی از زنان شهر تهران و ایروان انجام شد. بر این اساس 184 زن مورد خشونت قرار گرفته ایرانی و 33 زن مورد خشونت قرار گرفته ارمنی که به شیوه نمونه در دسترس به دادگاه‌ها، مراکز پزشکی قانونی، مشاوره و مراکز غیر دولتی حمایت از زنان مراجعه کرده بودند و 228 زن مورد خشونت قرار گرفته ایرانی و 112 زن مورد خشونت قرار گرفته ارمنی که به دلایلی به مراکز فوق مراجعه‌ای نداشته‌اند که از نظر سن و زمان ازدواج با گروه نخست همتا شدند، انتخاب شده است. پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود و از پرسشنامه‌های خشونت علیه زنان، جامعه‌پذیری جنسیّتی، حمایت‌ها و سرمایه‌های اجتماعی و سلامت روان استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که زنان ارمنی خشونت دیده‌ای که به دادگاه‌ها مراجعه داشته‌اند، نسبت به گروه کنترل ارمنی از خشو‌نت‌های بیش‌تری رنج می‌بردند. سطح جامعه‌پذیری جنسیّتی، دسترسی به سرمایه‌ها و حمایت‌های اجتماعی شان نسبت به گروه کنترل بیش‌تر بوده است. سلامت روان زنان ارمنی که به دادگاه‌ها مراجعه داشته‌اند، نسبت به زنان ارمنی گروه کنترل کم‌تر بوده است و از افسر‌دگی شدید رنج می‌بردند. دسترسی به سرمایه‌ها و حمایت‌های اجتماعی باعث کاهش اعمال انواع خشونت‌ها از سوی مردان علیه همسرانشان بوده است و پیروی بیش‌تر از الگو‌های جنسیّتی موجب افزایش اعمال خشونت از سوی مردان ارمنی علیه همسرانشان بوده است. همچنین یافته‌های تحقیق نشان داد که زنان ایرانی خشونت دیده‌ای که به دادگاه‌ها مراجعه داشته‌اند، نسبت به گروه کنترل بیش‌تر مورد اعمال انواع خشونت‌ها از سوی همسرانشان هستند. جامعه‌پذیری جنسیّتی دسترسی به سرمایه‌ها و حمایت‌های اجتماعی شان نسبت به گروه کنترل بیش‌تر بوده است. سلامت روان زنان ایرانی که به دادگاه‌ها مراجعه داشته‌اند نسبت به گروه کنترل کم‌تر بوده است. همچنین دسترسی به سرمایه‌ها و حمایت‌های اجتماعی باعث کاهش اعمال انواع خشونت‌ها از سوی مردان علیه همسرانشان بوده است. و پیروی بیش‌تر از الگوهای جنسیّتی موجب افزایش اعمال خشونت از سوی مردان ایرانی بوده است. همچنین سرمایه‌ها، حمایت‌های اجتماعی‌، جامعه‌پذیری جنسیّتی سهمی تعیین کننده در پیش‌بینی اعمال انواع خشونت‌ها از سوی مردان ایرانی علیه همسرانشان داشته است.
کلیدواژه خشونت علیه زنان ازدواج کرده، زنان ایرانی و ارمنی، حمایت‌ها و سرمایه‌های اجتماعی، جامعه‌پذیزی جنسیّتی، سلامت روان
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, گروه جامعه‌شناسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, گروه جامعه‌شناسی, ایران
پست الکترونیکی khaghanimitra@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved