>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی عوامل موثر بر تقسیم کار در خانواده مطالعه موردی: زنان متاهل شاغل در آموزش و پرورش شهر مشهد  
   
نویسنده رضوانی مهدیه ,زنجانی‌زاده هما
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1394 - دوره : 13 - شماره : 4 - صفحه:29 -60
چکیده    هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر تقسیم کار در خانواده بود. چارچوب نظری مقاله حاضر با استفاده از نظریه سرمایه‌اجتماعی تدوین شد. جامعه آماری 400 نفر از زنان متاهل شاغل در آموزش و پرورش شهر مشهد بودند. برای جمع‌آوری اطلاعات از روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز با شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای مرحله‌ای به‌دست آمده است، نتایج نشان داد که به ترتیب، متغیرهای ساخت قدرت، تعداد فرزندان، درآمد پاسخگو و سرمایه اجتماعی به طور کلی 5/21%تقسیم کار خانگی را تبیین می‌کنند.
کلیدواژه کار خانگی، خانواده، زنان متاهل، شاغل در آموزش و پرورش مشهد، سرمایه اجتماعی
آدرس دانشگاه پیام نور, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved