>
Fa   |   Ar   |   En
   خوانش و رمزگشایی مخاطبان زن از فیلم‌های عامه‌پسند شبکه‌های ماهواره ( مطالعه موردی زنان شهر ساری  
   
نویسنده رحمانی فیروزجاه علی ,سهرابی سعدیه
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1394 - دوره : 13 - شماره : 4 - صفحه:7 -28
چکیده    امروزه فیلم‌های ‌عامه‌پسند نوعی تولید رسانه‌‌ای محسوب می‌شوند که بر اساس تئوری‌های مطالعات فرهنگی به‌عنوان یک متن، قرائت‌ها و خوانش‌های گوناگون و گاه معارض را فراهم می‌کنند . این قرائت‌ها و خوانش‌ها نوعی تولید ثانویه محسوب شده و علت‌‌‌ها و انگیزه‌های متعددی را در بر می‌گیرد. لذا در پژوهش حاضر خوانش و رمزگشایی مخاطبان زن از فیلم‌های ‌عامه‌پسند شبکه‌های ماهواره‌‌ای، با روش پیمایش و ابزار پرسشنامه و مصاحبه اکتشافی و حجم نمونه 400 نفر بین زنان در شهر ساری انجام شد. داده‌های به‌دست آمده از طریق تکنیک آماری آزمون دوجمله‌ای(binomial test)تجزیه و تحلیل شدند که یافته‌‌‌ها نشان داد 85 درصدپاسخگویان با متغیرگریز از واقعیت به خوانش فیلم‌‌‌ها اقدام کرده و شاخص کمبود عشق از این متغیر برای حل متنی خود به وفور عشق در سریال‌‌‌ها روی آورده است.نتایج به طور کلی حاکی از آن بود که زنان با هم‌ذات‌پنداری با بازیگران سریال‌ها، بازنمائی هویّت زنانه‌،گریز از واقعیت و بازنمائی گذشته، از فیلم‌‌‌‌ها رمزگشائی و به خوانش آن‌‌ها اقدام می‌کنند
کلیدواژه فیلم‌های ‌عامه‌پسند، هم‌ذات‌پنداری، بازنمایی هویّت زنانه، بازنمائی گذشته، گریز از واقعیت
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل, ایران
پست الکترونیکی sadieh_sohrabi@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved