>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر توانمندسازی روان‌شناختی بر فرهنگ ‌اشتراک‌گذاری دانش مورد مطالعه: کارکنان زن اداره آموزش‌وپرورش استان مازندران  
   
نویسنده قلی‌پور رحمت‌الله ,صمدی میارکلائی حسین ,صمدی میارکلائی حمزه
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1394 - دوره : 13 - شماره : 4 - صفحه:181 -203
چکیده    این پژوهش با هدف بررسی تاثیر توانمندسازی روان‌شناختی در به اشتراک‌گذاری دانش کارکنان زن ادارۀ آموزش ‌و پرورش استان مازندران انجام شد. روش تحقیق حاضر توصیفی پیمایشی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود. پایایی سوالات با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تعیین شد و روایی پرسشنامه‌ها به‌وسیلۀ خبرگان مدیریت منابع انسانی، رفتار سازمانی و مدیریت دانش تایید شد. یافته‌ها، تایید مسیر ارتباط بین متغیرهای این پژوهش را نشان می‌دهد. همچنین نتایج تحقیق نشان می‌دهد که توانمندسازی روان‌شناختی و ابعاد آن پیش‌بینی کنندۀ معناداری برای به اشتراک‌گذاری دانش کارکنان است. به‌عبارت‌دیگر توانمندسازی روان‌شناختی بر اشتراک‌گذاری دانش کارکنان اثرگذار است.
کلیدواژه توانمندسازی روان‌شناختی، اشتراک‌گذاری دانش، کارکنان زن، مدیریت دانش
آدرس دانشگاه تهران, گروه مدیریت دولتی, ایران
پست الکترونیکی hamzeh_samai@yahoo.co
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved