>
Fa   |   Ar   |   En
   بازاریابی فعالیت‌های خیرخواهانه: تبیین نقش جنسیّت در جوانان  
   
نویسنده شیرخدائی میثم ,فرزان فرزام ,فتحی رزیتا ,طهماسبی روشن ندا ,خلیلی پالندی فرشته
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1394 - دوره : 13 - شماره : 4 - صفحه:153 -180
چکیده    پژوهش حاضر با هدف بررسی بازاریابی فعالیت‌های خیرخواهانه، تبیین نقش جنسیّت در جوانان انجام شد. طرح نیمه تجربی پژوهش، طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل بود. جامعۀ آماری پژوهش، دانشجویان دانشگاه مازندران بودند که از طریق همتاسازی، نمونۀ لازم برای هر یک از دو گروه آزمایش و کنترل 10 نفر تعیین شد. در این پژوهش افراد در معرض نمایش فیلم تبلیغاتی با مضمون آگهی‌های خدمات عمومی قرار گرفتند. البته قبل و بعد از نمایش فیلم از هر فرد خونگیری شد، در ادامه افراد به پرسشنامه‌ای که به منظور سنجش متغیر قصد کمک مالی تهیه شده بود، پاسخ می‌دادند و در نهایت به همۀ افراد مبلغ یکسانی بن تحویل داده شد تا هر فرد بعد از نمایش فیلم دربارۀ اهدای آن به موسسۀ خیریه تصمیم‌گیری کند. تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها با spss-18 انجام شد. نتایج نشان داد میان مردان و زنان در میزان ترشح هورمون اکسی توسین، قصد کمک مالی به فعالیت‌های خیرخواهانه و میزان کمک مالی به فعالیت‌های خیرخواهانه تفاوت معناداری وجود ندارد.
کلیدواژه موسسۀ خیریه، تفاوت‌های جنسیّتی، هورمون اکسی توسین، قصد کمک مالی
آدرس دانشگاه مازندران, دانشکده علوم اقتصادی و اداری, ایران, دانشگاه مازندران, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی, ایران, دانشگاه مازندران, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی, ایران, دانشگاه مازندران, ایران, دانشگاه مازندران, ایران
پست الکترونیکی f.khalilipalandi@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved