>
Fa   |   Ar   |   En
   سازه‌های موثر بر پایگاه طبقاتی زنان روستایی خانوارهای کشاورز: مورد مطالعه شهرستان روانسر استان کرمانشاه  
   
نویسنده حیاتی داریوش ,احمدی شیوا
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1392 - دوره : 11 - شماره : 3 - صفحه:103 -131
  
کلیدواژه زنان روستایی، پایگاه طبقاتی، تحلیل تشخیصی،شهرستان روانسر، کرمانشاه.
آدرس دانشگاه شیراز, دانشکده کشاورزی, بخش ترویج و آموزش کشاورزی, ایران, دانشگاه شیراز, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved