>
Fa   |   Ar   |   En
   عوامل نهادی رسمی و غیر رسمی تاثیرگذار بر اجرای فعالیت‌های کارآفرینانه اجتماعی توسط زنان  
   
نویسنده آراستی زهرا ,ملکی کرم آباد محمد مهدی
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1393 - دوره : 12 - شماره : 1 - صفحه:98 -118
چکیده    در این پژوهش نقش محیط در اجرای فعالیت‌های کارآفرینانه اجتماعی با رویکرد نهادی و با دیدگاه نورث بررسی شد و عوامل نهادی تاثیرگذار بر اجرای فعالیت‌های کارآفرینانه اجتماعی توسط زنان با استفاده از روش پژوهش کیفی در دو دسته عوامل نهادی رسمی و غیر رسمی از طریق مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته با 8 زن کارآفرین اجتماعی در شهر تهران شناسایی شدند. نتایج پژوهش نشان داد که«شبکه‌های اجتماعی» از عوامل نهادی غیر رسمی و«مکانیزم‌های حمایتی» از عوامل نهادی رسمی بر پیاده‌سازی فعالیت‌های کارآفرینانه اجتماعی زنان موثر است. این نتایج می‌تواند به سیاست‌گذاران در تدوین سیاست‌های حمایتی تسهیل کننده اجرای فعالیت‌های کارآفرینانه اجتماعی زنان کمک کند. همچنین کارآفرینان اجتماعی را در چگونگی برقراری ارتباطات موثر با سایر کارآفرینان اجتماعی، دانشگاه‌ها و مراکز علمی و نیز داوطلبان مشارکت در موسسه یاری دهد.
کلیدواژه کارآفرینی اجتماعی ,فعالیت‌های کارآفرینانه اجتماعی ,محیط غیر رسمی ,زنان ,محیط رسمی
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved