>
Fa   |   Ar   |   En
   سهم زنان ایران در تولید و استناد‌های علمی ‌در حوزه‌های اولویت‌دار علم و فناوری جمهوری اسلامی ‌ایران  
   
نویسنده هدایی فاطمه ,نورمحمدی حمزه‌‌علی
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1393 - دوره : 12 - شماره : 1 - صفحه:45 -66
چکیده    هدف پژوهش حاضر سنجش سهم زنان ایران در تولید و استناد‌های علمی حوزه‌های اولویت‌دار علم و فناوری ایران بود. این پژوهش از نوع مطالعات علم‌سنجی است که به شیوه توصیفی و تحلیلی انجام شد. جامعه آماری کلیه آثار نمایه شده زنان ایران مرتبط با اولویت‌‌‌های سطح الف علم و فناوری نقشه جامع علمی بود که در پایگاه وب‌آو‌ساینس طی سال‌های2010 - 2000 ، حداقل از یک نویسنده زن منتشر شده است. ابتدا 4844 رکورد کتاب‌شناختی بر اساس کلیدواژه‌های مرتبط با هر حوزه، از این پایگاه استخراج شد که پس از تفکیک جنسیّت1198 رکورد باقی ماند. یافته‌های توصیفی نشان داد که مشارکت زنان در تولید علم حوزه‌‌ فناوری زیستی نسبت به سایر حوزه‌ها بیش‌تر است و نیز، بیش‌ترین میزان برون‌دادهای علمی زنان ایران در پایگاه وب‌آو‌ساینس در حوزه زیست‌محیطی و کم‌ترین آن در هوافضا بوده است. تحلیل یافته‌ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس نشان داد که بین میانگین استناد به تولیدات علمی زنان ایران در حوزه‌‌های موضوعی اولویت‌دار علم و فناوری اختلاف معناداری وجود دارد. بین میانگین استناد به حوزه میکرو با حوزه‌های نفت و گاز، اطلاعات و ارتباطات و هوافضا و نیز بین زیست‌محیطی با اطلاعات و ارتباطات و هوافضا تفاوت معناداری وجود دارد.
کلیدواژه استناد؛ اولویت‌های علم و فناوری؛ ایران؛ تولیدات علمی زنان؛ تحلیل استنادی
آدرس دانشگاه شاهد, ایران, دانشگاه شاهد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved