>
Fa   |   Ar   |   En
   خود شی ‌انگاری و رابطه آن با افسردگی و عزّت نفس در گروهی از دانشجویان دختر دانشگاه شیراز  
   
نویسنده افلاک سیر عبدالعزیز ,ابراهیمی فاطمه
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1393 - دوره : 12 - شماره : 1 - صفحه:31 -44
چکیده    هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه خود شی انگاری با عزّت نفس و افسردگی میان دانشجویان دختر دانشگاه شیراز بود. برای اجرای این پژوهش 202 دانشجوی دختر دانشگاه شیراز، که از طریق روش نمونه‌گیری خوشه‌ای مرحله‌ای انتخاب شده بودند، در پژوهش شرکت کردند. آزمودنی‌ها مقیاس‌های مختلف از جمله مقیاس آگاهی شی انگاری بدنی، آزمون عزّت نفس روزنبرگ و نیز مقیاس افسردگی همه گیر‌شناسی را تکمیل کردند. داده‌ها با استفاده از تحلیل رگرسیون گام به گام تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که از بین مولّفه‌های مختلف مقیاس آگاهی شی انگاری بدنی، مولّفه نظارت بدنی و شرم بدنی عزّت نفس پایین را به‌طور معناداری پیش‌بینی کردند. به علاوه، مولّفه‌های شرم بدنی و کنترل ظاهر بدن به‌طور معناداری افسردگی را پیش‌بینی کردند. در مطالعه حاضر مولّفه کنترل ظاهر بدن نقشی در پیش‌بینی عزّت نفس پایین نداشت. همچنین مولّفه نظارت بدنی نقشی در پیش‌بینی افسردگی نداشت‌. نتایج پژوهش حاضر نظریه خودشی ‌انگاری فردریکسن و همکاران و نیز مطالعات مرتبط پیشین را تایید کرد.
کلیدواژه خودشی ‌انگاری؛ عزّت نفس؛ افسردگی
آدرس دانشگاه شیراز, ایران, دانشگاه شیراز, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved