>
Fa   |   Ar   |   En
   سبک‌های دلبستگی و میزان بخشودگی میان زنان متقاضی طلاق و زنان عادی  
   
نویسنده اخوی ثمرین زهرا ,نوابی نژاد شکوه ,ثنایی ذاکر باقر ,اکبری مهدی
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1392 - دوره : 11 - شماره : 2 - صفحه:55 -82
چکیده    این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سبک‌های دلبستگی و میزان بخشودگی میان زنان متقاضی طلاق و زنان عادی انجام شده است. بدین منظور با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس100 نفر از جامعه زنان عادی و 100 نفر از جامعه زنان متقاضی طلاق به‌عنوان گروه نمونه در نظر گرفته شدند. ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات عبارت بودند از مقیاس سبک‌های دلبستگی بزرگسالان(AAS) و مقیاس بخشودگی خانواده(FFS). برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری آزمون t و تحلیل واریانس و ضریب همبستگی استفاده شد. نتایج بیا‌ن‌کننده آن است که بین سبک‌های دلبستگی ایمن و ناایمن اضطرابی با میزان بخشودگی، رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین زنان عادی و زنان متقاضی طلاق در سبک‌های دلبستگی و میزان بخشودگی‌ آن‌ها تفاوت معناداری وجود دارد.
کلیدواژه سبک‌های دلبستگی ,میزان بخشودگی ,زنان عادی ,زنان متقاضی طلاق
آدرس دانشگاه خوارزمی, کارشناس ارشد مشاوره خانواده, ایران, دانشگاه خوارزمی, دانشگاه خوارزمی, ایران, دانشگاه خوارزمی, خوارزمی, ایران, دانشگاه آمل, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved