>
Fa   |   Ar   |   En
   بازتولید الگوهای حجاب در ایران  
   
نویسنده فروتن یعقوب
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1392 - دوره : 11 - شماره : 2 - صفحه:145 -166
چکیده    موضوع اصلی این پژوهش معطوف به بررسی و تجزیه و تحلیل ابعاد و ویژگی‌های مرتبط با فرآیند جامعه‌پذیری حجاب و پوشش اسلامی بود. در این پژوهش، با استفاده از مدل نظری عناصر چهارگانه فرآیند جامعه‌پذیری میچنر و همکاران (1990) و سایر صاحب‌نظران معاصر تیوری جامعه‌پذیری (اونس و داویس، 2000؛ تایلور، 2003)، فرآیند جامعه‌پذیری حجاب از طریق سیستم آموزشی تجزیه و تحلیل شد. بر همین اساس، مهم‌ترین الگوها و ویژگی‌های مرتبط با چگونگی بازنمایی حجاب و پوشش زنان در متون آموزشی مدارس ایران بر پایه روش تحلیل محتوا بررسی شد. مطابق نتایج این پژوهش، اگرچه الگوهای کمابیش عمومی در زمینه چگونگی بازنمایی حجاب و پوشش زنان از طریق سیستم آموزشی وجود دارد، اما تجزیه و تحلیل‌های تفصیلی این پژوهش نشان می‌دهد که این الگوهای کلی به‌طور معناداری تابعی از دوره‌های تحصیلی و عنوان متون درسی است.
کلیدواژه حجاب اسلامی ,زنان ,جامعه‌پذیری ,سیستم آموزشی
آدرس دانشگاه مازندران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved