>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی عوامل موثر بر میزان مشارکت دانشجویان دختر دانشگاه بوعلی سینا در فعالیت‌های ورزشی  
   
نویسنده محمدقاسمی علی ,افشار کهن جواد ,عطارد احمد
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1392 - دوره : 11 - شماره : 2 - صفحه:167 -196
چکیده    در این مقاله میزان مشارکت دانشجویان دختر در فعالیت‌های ورزشی و عوامل موثر بر آن بررسی شد.‏ روش مورد استفاده در این پژوهش پیمایشی بود. جامعه آماری شامل دختران دانشجو دانشگاه بوعلی سینا همدان (5096 نفر) بوده‌اند که از این تعداد 385 نفر از طریق فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شده و از طریق روش نمونه‌گیری خوشه‌ای، بین آن‌ها پرسشنامه توزیع شد.در چارچوب نظری از نظریاتی همچون نظریه فیش باین-آیزن، نظریه یادگیری اجتماعی، نظریه سرمایه فرهنگی، نظریات فمنیستی، نظریه چافتز،کلیشه‌های جنسیّتی سندرا بم و دیدگاه نظری چو بهره گرفته شد. نتایج نشان داد بین متغیر‌های حمایت اجتماعی، سرمایه فرهنگی، سودمندی ادراک شده، تمایل فردی و موانع اجتماعی مشارکت با میزان مشارکت ورزشی رابطه معناداری دیده می‌شود، اما بین متغیرهای رشته تحصیلی، قومیت و پایگاه اقتصادی-اجتماعی با میزان مشارکت ورزشی رابطه معناداری مشاهده نمی‌شود. همچنین بین باورهای قالبی و مشارکت ورزشی رابطه معنادار و معکوس وجود دارد.
کلیدواژه مشارکت ورزشی ,سودمندی ادراک شده ,حمایت اجتماعی ,باورهای قالبی ,سرمایه فرهنگی
آدرس دانشگاه بوعلی سینا, ایران, دانشگاه بوعلی سینا, ایران, کارشناس ارشد جامعه‌شناسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved