>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اثر‌بخشی روان درمانی گروهی با رویکرد بین فردی بر ترمیم نیازهای زنان آسیب دیده از عهد‌شکنی شهر تهران  
   
نویسنده مومنی جاوید مهرآور ,شعاع کاظمی مهرانگیز
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1392 - دوره : 11 - شماره : 1 - صفحه:151 -174
چکیده    پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی روان درمانی با رویکرد بین فردی بر ترمیم نیازهای زنان آسیب دیده از عهد‌شکنی شهر تهران در سال‌های 1389-1390 اجرا شد. نمونه پژوهش 16 زن آسیب دیده بودند که به شکل هدفمند از جامعه زنان خیانت دیده در زندگی زناشویی مراجعه کننده به مراکز مشاوره خانواده شهر تهران انتخاب و پس از مصاحبه اولیه و تکمیل پرسشنامه سنجش خیانت همسر به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. طرح پژوهش، آزمایشی با استفاده از طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جلسات روان درمانی طی 8 جلسه انجام شد و گروه آزمایش در جلسات گروهی روان درمانی شرکت کردند. در خاتمه هر دو گروه مجدداً آزمون شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از: 1- پرسشنامه سنجش خیانت همسر واگهان (2008 ) با 35 سوال که اعتبار آن در پژوهش حاضر با استفاده از آلفای کرونباخ 71/. محاسبه شد. 2- پرسشنامه محقق ساخته ترمیم نیاز با 42 سوال که اعتبار آن 75/. برآورد شد. فرضیه اصلی پژوهش این بود که «روان درمانی با رویکرد بین فردی بر ترمیم مهم‌ترین نیازهای عاطفی زنان آسیب دیده تاثیر‌گذار است». به منظور تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که روان درمانی با رویکرد بین فردی بر ترمیم مهم‌ترین نیازهای عاطفی زنان آسیب دیده از عهد‌شکنی همسر تاثیر‌گذار است05/0P < 05/0 - 44/5=F‌.
کلیدواژه روان درمانی بین فردی ,ترمیم نیاز ,زنان ,عهد شکنی
آدرس دانشجوی دکترای رشته مشاوره, ایران, دانشگاه الزهرا (س), ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved