>
Fa   |   Ar   |   En
   تناسب اندام و رابطه آن با عوامل اجتماعی و روانی: در میان زنان شهر اصفهان  
   
نویسنده حقیقتیان منصور ,انصاری ابراهیم ,عسگری نسرین
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1391 - دوره : 10 - شماره : 4 - صفحه:159 -179
چکیده    چکیدهتوجه فراوان به وضعیت ظاهری و اندام از پیامدهای جامعه مصرفی و دغدغه بسیاری از زنان کشور ما شده است. رژیم غذایی، بدن‌سازی و‌.... برای دست‌یابی به اندام دلخواه جزو برنامه‌های زندگی زنان شده است. پژوهش حاضر با روش پیمایش در یک نمونه 340 نفری از زنان 44 – 20 ساله شهر اصفهان انجام شد که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. چهار‌چوب نظری بر اساس عقاید «بوردیو»‌، « گافمن»‌، «گیدنز»‌، «نظریه مبادله » و «نظریات فمینیستی » شکل گرفت. نتایج نشان داد میانگین گرایش به تناسب اندام 2/ 43 (میانگین نظری 33) بود. بین تصور فرد از نگرش مردان، تمایل به مطلوب بودن نزد دیگران، تصاویر ارایه شده در رسانه‌ها؛ و گرایش به تناسب اندام رابطه مثبت و معنادار و بین رضایت از بدن و گرایش به تناسب اندام رابطه معکوس و معنادار وجود داشت. بین سن، پایگاه اقتصادی – اجتماعی و گرایش به تناسب اندام رابطه معنادار وجود نداشت. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که سه متغیر «تصور از نگرش مردان»، «تمایل به مطلوب بودن»، و«تحصیلات همسر» روی هم رفته 24 درصد واریانس گرایش به تناسب اندام را تبیین می‌کنند‌. واژگان کلیدیتناسب اندام؛ فمینیسم؛ تصویر بدن؛ زنان
کلیدواژه تناسب اندام ,فمینیسم ,تصویر بدن ,زنان
آدرس
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved