>
Fa   |   Ar   |   En
   تعیین میزان اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار و زوج‌درمانی سیستمی تلفیقی در افزایش سازگاری زناشویی زوج‌های دارای صدمه دلبستگی  
   
نویسنده فلاح زاده هاجر ,ثنایی ذاکر باقر
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1391 - دوره : 10 - شماره : 4 - صفحه:87 -110
چکیده    چکیدهپژوهش حاضر با هدف تعیین میزان اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار و زوج‌درمانی سیستمی تلفیقی در افزایش سازگاری زناشویی زوج‌های دارای صدمه دلبستگی اجرا شد. نمونه شامل 30 زوج داوطلب شرکت در مطالعه بود که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل جایگزین شدند. هر سه گروه به مقیاس سازگاری زن و شوهری (DAS) و ابزار صدمه دلبستگی ((AIM به عنوان پیش‌آزمون، پس‌آزمون و آزمون پیگیری پاسخ دادند. نتایج نشان‌دهنده تفاوت معنادار بین هر دو روش زوج‌درمانی هیجان‌مدار و زوج‌درمانی سیستمی تلفیقی در افزایش سازگاری زناشویی زوج‌های دارای صدمه دلبستگی در مقایسه با گروه کنترل بود. اما بین این دو روش درمانی تفاوت معناداری یافت نشد. همچنین نتایج نشان‌دهنده پایدار بودن اثر درمان بعد از گذشت 3 ماه بود.واژگان کلیدی زوج‌درمانی هیجان‌مدار؛ زوج‌درمانی سیستمی تلفیقی؛ صدمه دلبستگی؛ سازگاری زناشویی
کلیدواژه زوج‌درمانی هیجان‌مدار ,زوج‌درمانی سیستمی تلفیقی ,صدمه دلبستگی ,سازگاری زناشویی
آدرس
پست الکترونیکی bsanai@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved