>
Fa   |   Ar   |   En
   اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر صمیمیت اجتماعی دختران فراری  
   
نویسنده کاظمی زینب ,کجباف محمد باقر ,عابدی احمد ,آقامحمدی سمیه ,صادقی سعید ,طاهر نشاط دوست حمید
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1391 - دوره : 10 - شماره : 3 - صفحه:139 -162
چکیده    چکیدهپژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی تحلیل رفتار متقابل بر افزایش صمیمیت اجتماعی دختران فراری انجام شد. در این پژوهش از طرح خط پایه چندگانه با ورود پلکانی به درمان استفاده شد. به منظور اندازه‌گیری میزان صمیمیت اجتماعی، آزمون صمیمیت اجتماعی میلر به کار برده شد.آزمودنی‌های پژوهش، 3 دختر فراری مرکز ارشاد شهر اصفهان بودند که به تصادف از میان کسانی انتخاب شدند که نمره صمیمیت اجتماعی پایینی داشتند. تحلیل داده‌ها با استفاده از ترسیم نمودار روند و تعیین اندازه اثر با استفاده از تحلیل درون موقعیتی، بین موقعیتی و موقعیت‌های مشابه انجام شد. نتایج تحلیل درون موقعیتی و بین موقعیتی نمودار داده‌ها حاکی از تفاوت معنادار بین موقعیت مداخله و خط پایه هر سه آزمودنی بود (با PND 100% برای آزمودنی 3 و 75% برای آزمودنی 1و2). همچنین در موقعیت پیگیری عملکرد هر 3 آزمودنی حفظ شده بود. بنابراین، آموزش تحلیل رفتار متقابل می‌تواند با بهبود مهارت‌های ارتباطی، صمیمیت اجتماعی را افزایش دهد.
کلیدواژه صمیمیت اجتماعی ,آموزش تحلیل رفتار متقابل ,دختر فراری ,پژوهش مورد- منفرد
آدرس
پست الکترونیکی h.neshat@edu.ui.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved