>
Fa   |   Ar   |   En
   جهانی شدن و هویّت دینی با تاکید بر تفاوت‌های جنسیّتی  
   
نویسنده سفیری خدیجه ,نعمت اللهی زهرا
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1391 - دوره : 10 - شماره : 3 - صفحه:39 -66
چکیده    چکیدهاین پژوهش با هدف مطالعه و بررسی تاثیر جهانی شدن بر هویّت دینی زنان و مردان شهر تهران در سال 1390، انجام شد. امروزه جهانی شدن با ابزارهای بارز خود (اینترنت? ماهواره) به تشدید روابط اجتماعی در سرتاسر جهان می‌انجامد و ارتباطات را گسترش داده و همزیستی فرهنگی و تعاملات فرهنگی را افزون می‌کند. از طرف دیگر با افزایش تعاملات فرهنگی? پدیده امپریالیسم فرهنگی رخ می‌دهد و یک فرهنگ بر دیگر فرهنگ‌ها غالب می‌شود. نتیجه این امر ظهور ارزش‌هایی همچون نسبی‌گرایی? لذّت‌گرایی? مصرف‌گرایی و... می‌شود و ظهور این ارزش‌ها به تبع خود بر هویّت دینی افراد تاثیراتی به جا می‌گذارد. این نوشتار با به‌کارگیری نظریات رابرتسون، فریدمن، جرج گربنر، مازریو و میشل بندورا تلاش دارد تا تاثیر فرایند جهانی شدن را بر هویّت دینی مردان و زنان شهر تهران بررسی کند. بدین منظور در این پژوهش روش پیمایش به کارگرفته شد و با ابزار پرسشنامه داده‌ها و اطلاعات مربوط به جامعه آماری گردآوری شد. به‌طور کلی، یافته‌های تجربی نشان داد که هر قدر مردان و زنان از ابزارهای جهانی شدن(اینترنت، ماهواره) بیشتر استفاده کنند، هویّت دینی آن‌ها کاهش می‌یابد
کلیدواژه جهانی‌شدن ,اینترنت ,ماهواره ,هویّت ,هویّت دینی ,تفاوت‌های جنسیّتی ,جنسیّت
آدرس
پست الکترونیکی znematollahe@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved