>
Fa   |   Ar   |   En
   بدن/کار؛ نشانه‌گذاری بدن زنانه در محیط کار  
   
نویسنده یزدخواستی بهجت ,بابایی جمال ,دشتی زهرا
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1391 - دوره : 10 - شماره : 3 - صفحه:7 -38
چکیده    چکیدهدر این پژوهش از زاویه جامعه‌شناسی بدن به بازخوانی کار زنان و بدن زنان در محیط اقدام شد. هدف از این پژوهش پاسخ‌گویی به این سوال است که چگونه بدن زنانه در محیط کار نشانه‌گذاری می‌شود. پرسشی که این پژوهش درصدد پاسخگویی به آن بود عبارت است از چگونگی اعمال کنترل بر بدن زنان و چگونگی کالایی شدن بدن زنان در محیط کار بوده است. در این پژوهش از روش گرندد تیوری یا نظریه مبنایی استفاده شد که سویه‌ای نظریه‌پردازانه دارد. تکنیک جمع‌آوری داده‌ها مصاحبه‌های نیمه‌ساخت یافته و همچنین مطالعه اسناد و مشاهده است و در تحلیل مطابق با الگوی روش گرندد تیوری در چند مرحله کدگذاری و داده‌ها مفهوم پردازی شد. یافته‌ها نشان داد که چگونه قدرت از سویی با دستکاری در بدن زنان آن‌ها را به رسانه ایدیولوژی بدل می‌کند و از سوی دیگر بازار دست‌اندرکار مصرفی کردن و شی ‌گونه کردن بدن زنان در راستای تولید سود و سرمایه است.
کلیدواژه بدن ,ایدیولوژی ,نشانه‌گذاری ,کار زنان ,بدن/رسانه
آدرس
پست الکترونیکی zahra.dashtii1986@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved