>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر‌بخشی آموزش امنیت هیجانی بر تعارضات زناشویی زنان متاهل شهر اصفهان  
   
نویسنده حکیمی تهرانی لیلا ,فاتحی زاده مریم ,باغبان ایران
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1391 - دوره : 10 - شماره : 1 - صفحه:103 -124
چکیده    چکیدههدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش امنیت هیجانی بر تعارضات زناشویی زنان متاهل شهر اصفهان بود. این پژوهش به روش شبه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه آماری، شامل کلیه زنان متاهل مراجعه کننده به یکی از فرهنگسراهای شهر اصفهان با تجربه حداقل یکسال زندگی مشترک در سال 1389 بود. نمونه پژوهش 40 نفر از بانوان متاهل بودند که از میان داوطلبان ثبت نام کننده در طرح مذکور انتخاب (این افراد نمرات بالاتری نسبت به سایر افراد در پرسشنامه تعارض زناشویی کسب کردند) و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارش شدند. ابزار اندازه‌گیری مورد استفاده در پژوهش عبارت بود از پرسشنامه تعارض زناشویی با پنج حیطه: تفاوت ادراکی، تعاملات، قدرت/کنترل، عواطف/ نیازها و عوامل محیطی. گروه آزمایش در هشت جلسه 90 دقیقه‌ای به صورت یکبار در هفته، تحت آموزش گروهی امنیت هیجانی(متغیر مستقل)قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق نرم‌افزار SPSS و روش آماری تحلیل کواریانس انجام شد. نتایج نشان داد که آموزش امنیت هیجانی بر تعارضات زناشویی زنان و نیز ابعاد آن در مرحله پس‌آزمون به صورت معناداری اثرگذار بود (05/0P < ). بنابراین، می‌توان گفت آموزش امنیت هیجانی در جهت کاهش تعارضات زوجین موثر است.
کلیدواژه امنیت هیجانی ,تعارضات زناشویی ,زنان
آدرس
پست الکترونیکی i_baghban@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved