>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر آموزش دلگرمی مبتنی بر رویکرد آدلر بر روی خودکارآمدی عزّت‌نفس دختران نوجوان  
   
نویسنده علیزاده حمید ,نصیری فرد نفیسه ,کرمی ابوالفضل
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1389 - دوره : 8 - شماره : 4 - صفحه:143 -168
چکیده    این پژوهش به منظور بررسی تاثیر آموزش دلگرمی مبتنی بر رویکرد آدلر بر روی خودکارآمدی و عزّت‌نفس دختران نوجوان انجام شد. این پژوهش آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل اجرا شد. گروه نمونه شامل 20 نفر از دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های منطقه 13 شهر تهران در سال 87 بودند، که به صورت خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند و نیز به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (در هر گروه ده نفر) جایگزین شدند. میزان خودکارآمدی و عزّت‌نفس شرکت‌کنندگان در این پژوهش به ترتیب توسط مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران و پرسشنامه عزّت‌نفس کوپراسمیت در پیش‌آزمون و پس‌آزمون سنجیده شد. گروه آزمایش تحت 10 جلسه آموزش دلگرمی قرار گرفت. اجرای تحلیل کوواریانس بر روی داده‌ها نشان داد که میزان خودکارآمدی و عزّت‌نفس گروه آزمایش افزایش معناداری یافته بود. بر این اساس می‌توان نتیجه‌گیری کرد که آموزش دلگرمی مبتنی بر رویکرد آدلر می‌تواند خودکارآمدی و عزّت‌نفس دختران نوجوان را افزایش دهد.
کلیدواژه دلگرمی ,رویکرد آدلر ,خودکارآمدی ,عزّت نفس ,دختران نوجوان
آدرس
پست الکترونیکی dr.karami2011@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved