>
Fa   |   Ar   |   En
   رابطه تصور از جسم خویشتن و سبک‌های مقابله با میزان سلامت روانی در میان زنان با نارضایتی از وزن در شهرستان رشت  
   
نویسنده سهرابی اسمرود فرامرز ,خانی پور حمید ,محمد پور نیک بین نیلوفر
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1390 - دوره : 9 - شماره : 1 - صفحه:79 -96
چکیده    چکیده نارضایتی از وزن و ظاهر فیزیکی یکی از نارضایتی‌های شایع در میان زنان است. زنان با نارضایتی از وزن در معرض خطر بیشتری برای توسعه مشکلات درون فردی و بین فردی هستند. در شناسایی عوامل موثر در این مشکل غیر از عوامل اجتماعی- فرهنگی باید به عوامل روانشناختی توجه شود. این پژوهش با هدف بررسی وضعیت سلامت روانی این گروه از زنان و تعیین رابطه دو متغیر تاثیرگذار در رضایت از وزن (تصور از جسم خویشتن و راهبردهای مقابله ای) انجام شد. بر این اساس نمونه‌ای از 61 زن با نارضایتی از وزن به شیوه نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شد. ابزار‌های این پژوهش عبارت از پرسشنامه سلامت عمومی، پرسشنامه سبک‌های مقابله‌ای و پرسشنامه روابط چند بعدی خویشتن- بدن بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با آزمون t تک نمونه ای، همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره انجام شد.نتایج این مطالعه نشان داد سلامت روان در این گروه از افراد پایین‌تر از حداقل نمره سلامت روانی است. در این گروه از زنان میزان استفاده از راهبردهای مقابله‌ای هیجان محور از مساله محور بیشتر بود. بین تصور از جسم خویشتن و سلامت روانی در گروه مورد مطالعه رابطه مثبت وجود داشت و تصور از جسم خویشتن به تنهایی توانایی پیش بینی 57 درصد از واریانس سلامت روان را داشت (001/0 > p). یافته‌های این پژوهش از اهمیت تصور از جسم خویشتن در پیش بینی سلامت روان در زنان با نارضایتی از وزن حمایت می‌کند
کلیدواژه نارضایتی از وزن ,تصور از جسم خویشتن ,سبک‌های مقابله‌ای ,سلامت روانی زنان
آدرس
پست الکترونیکی nikbin.n@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved