>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تفاوت قابلیت استخدام کارکنان زن و مرد در سازمان‌های دولتی  
   
نویسنده حسن پور اکبر ,زاهدی شمس السادات ,عباسی طیبه
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1390 - دوره : 9 - شماره : 1 - صفحه:119 -142
چکیده    چکیده قابلیت استخدام کارکنان به عنوان توانایی فرد در شناسایی و تشخیص فرصت‌های شغلی و حرفه‌ای در درون و بین سازمان‌ها در فرایند مسیر پیشرفت شغلی تعریف می‌شود .امروزه قابلیت استخدام کارکنان مهمترین عامل موثر بر موفقیّت فرد در محیط‌های کاری متلاطم و با قرارداد‌های کاری منعطف و موقتی قلمداد می‌شود. قابلیت استخدام، کارکنان را قادر می‌کند فرصت‌های مربوط به مسیر پیشرفت شغلی را بهینه‌تر ساخته و آن را مدیریت کنند. پژوهش‌های زیادی در زمینه قابلیت استخدام کارکنان انجام شده است، اما به تفاوت آن براساس عامل جنسیّت کمتر توجه شده است. در این پژوهش تلاش بر این است ضمن تبیین ابعاد و مولّفه‌های قابلیت استخدام کارکنان، تفاوت آن در میان کارکنان زن و مرد بررسی شود. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که به رغم متفاوت بودن وضعیت و موقعیت زنان و مردان در سازمان‌ها ، تفاوت معنا‌داری در قابلیت استخدام کارکنان زن و مرد وجود ندارد.
کلیدواژه قابلیت استخدام کارکنان ,جنسیّت و سازمان‌های دولتی
آدرس
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved