>
Fa   |   Ar   |   En
   تفاوت‌های جنسیّتی در خودکارآمدی، اهداف پیشرفت، ارزش تکلیف، درگیری شناختی و پیشرفت ریاضی  
   
نویسنده غلامعلی لواسانی مسعود ,خضری آذر هیمن ,امانی جواد
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1390 - دوره : 9 - شماره : 1 - صفحه:7 -32
چکیده    چکیدههدف از پژوهش حاضر بررسی تفاوت‌های جنسیّتی درخودکارآمدی، اهداف پیشرفت، ارزش تکلیف، درگیری شناختی و پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان سال سوم رشته ریاضی شهر مهاباد بود. داده‌های حاصل از 280 دانش‌آموز (113 دختر و 167 پسر) بررسی و تجزیه و تحلیل شد. به منظور سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه خودکارآمدی ریاضی میدلتن و میگلی (1997)، مقیاس اهداف پیشرفت میگلی و همکاران (2000)، خرده مقیاس راهبرد سطحی و راهبرد عمیق کمبر و همکاران (2004) و خرده مقیاس ارزش تکلیف پینتریچ و همکاران (1991) استفاده شد. نتایج نشان داد که دختران در اهداف تبحری، ارزش تکلیف و پیشرفت ریاضی نسبت به پسران نمرات بالاتری کسب کرده‌اند، اما میان دختران و پسران در خودکارآمدی ریاضی، اهداف رویکرد-عملکرد واهداف اجتناب-عملکرد تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) حاکی از آن بود که پسران در استفاده از راهبرد سطحی بر دختران پیشی می‌گیرند، اما میان دختران و پسران در راهبرد عمیق تفاوت معنا‌داری وجود ندارد.
کلیدواژه اهداف پیشرفت ,خودکارآمدی ,ارزش تکلیف ,درگیری شناختی ,پیشرفت ریاضی
آدرس
پست الکترونیکی mj.amani@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved