>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی عوامل موثر بر مشارکت و بازنشستگی زنان مسن در بازار کار: مطالعه موردی شهر تهران  
   
نویسنده محمدغفاری حسن ,عاقلی کهنه شهری لطفعلی
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1390 - دوره : 9 - شماره : 1 - صفحه:33 -54
چکیده    میزان مشارکت زنان در بازار کار ایران بر خلاف روندهای جهانی پایین است. از عوامل مهم اثرگذار بر مشارکت زنان در بازار کار، تصمیمات مربوط به بازنشستگی و تمایل به کار در سنین پس از میان‏سالی است. این مقاله با مطالعه پیمایشی، عوامل موثر بر مشارکت و بازنشستگی زنان مسن در بازار کار شهر تهران را بررسی کرد. بر اساس نتایج تحلیل داده‏های مقطعی شهر تهران در سال 1387، بیش از 55 درصد زنان جامعه نمونه زودتر از موعد بازنشسته شده‌اند و حدود 20 درصد از جمعیت زنان مورد مطالعه پس از بازنشستگی مجدداً شاغل شده‏اند. نرخ مشارکت زنان در دوران بازنشستگی و سالخوردگی بسیار پایین است. بر اساس نتایج مدل رگرسیونی لاجیت، هر چه زنان در سن بالاتری بازنشسته شوند، شانس مشارکت آنها در بازار کار پس از بازنشستگی کاهش می‏یابد و زنان بر عکس مردان تمایل زیادی به بازنشستگی زودهنگام به عنوان عاملی برای خروج از بازار کار دارند. بیماری زنان و همسران آنها شانس خروج زنان از بازار کار را افزایش داده و بر عکس برخورداری از تحصیلات عالی و تخصص، حضور آنها در بازار کار در میان‌سالی و پس از آن را افزایش داده و متاهل بودن و افزایش هزینه‌های زندگی نیز مشارکت آنها در بازار کار را افزایش داده است.
کلیدواژه زنان مسن ,اشتغال ,بازنشستگی ,نرخ مشارکت ,مدل احتمالی لاجیت ,شهر تهران
آدرس
پست الکترونیکی aghelik@modares.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved