>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش باورهای فرزند پروری و نگرش مادران به تفکّر خلّاق بر خلّاقیّت کودکان  
   
نویسنده البرزی محبوبه
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1390 - دوره : 9 - شماره : 2 - صفحه:7 -24
چکیده    چکیدههدف از پژوهش حاضر بررسی نقش باورهای فرزند پروری ونگرش مادران نسبت به تفکّر خلّاق بر خلّاقیّت کودکان بود. بدین منظور 80 کودک پیش دبستانی 5-6 ساله (42 پسر و 38 دختر)و مادران آن‌ها از مراکز پیش دبستانی شهرستان شیراز به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند. کودکان با آزمون خلّاقیّت تصویری تورنس و مادران با آزمون‌های مقیاس نوین گرایی والدین و پرسشنامه آموزگاری والدین ارزیابی شدند. پایایی و روایی ابزارهای پژوهش با روش‌های روایی محتوایی، همسانی درونی، آلفای کرونباخ و بازآزمایی بررسی شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که بین باورهای مدرن مادران و خلّاقیّت در کودکان همبستگی مثبت و معناداری وجوددارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد ابعاد خلّاقیّت و بازی پیش‌بینی کننده مثبت و معنادار و کنترل پیش‌بینی کننده منفی و معنادار خلّاقیّت در کودکان بود. همچنین تفاوت‌های جنسیّتی معناداری میان دختران و پسران در نگرش‌ها و باورهای فرزندپروری مادران و خلّاقیّت مشاهده شد. واژه گان کلیدی باورهای فرزند پروری، نگرش به تفکّر خلّاق، خلّاقیّت
کلیدواژه باورهای فرزند پروری ,نگرش به تفکّر خلّاق ,خلّاقیّت
آدرس
پست الکترونیکی colodups@roze. shiraz. ac. ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved