>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعه رابطه بین رسانه‌ها، تصویر بدن و عزّت نفس با عمل و تمایل به آرایش  
   
نویسنده موحد مجید ,محمدی نورالله ,حسینی مریم
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1390 - دوره : 9 - شماره : 2 - صفحه:133 -160
چکیده    چکیدههدف این پژوهش بررسی رابطه بین رسانه‌ها، عزّت نفس، تصویر بدن و آرایش بود. بدین منظور 601 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه‌های شهر شیراز(شامل دانشگاه شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام‌نور و دانشگاه علوم پزشکی) توسط جدول لین با خطای 4درصد به عنوان نمونه انتخاب شدند. همچنین از نظریه لیون فستینگر به عنوان چارچوب نظری استفاده شد. در این پژوهش آرایش در دو بُعد عمل و تمایل به آرایش سنجیده شد. یافته‌ها حاکی از آن بود که تعداد زیادی از افراد نمونه از آرایش استفاده کرده و به استفاده از آن تمایل دارند. همچنین درصد فراوانی از آن‌ها از تصویر بدنی خود رضایت ندارند. رابطه عزّت نفس با نارضایتی از تصویر بدن منفی بوده و رابطه آن تنها با بعد تمایل به آرایش معنادار بوده است. نارضایتی از تصویر بدن نیز با عمل و تمایل به آرایش ارتباطی مستقیم داشته و از بین مولّفه‌های آن رابطه مولّفه نارضایتی از ظاهر تنها با تمایل به آرایش و مولّفه اختلال در کارکرد‌های اجتماعی با هر دو بعد آرایش معنادار بوده است و در نهایت، همه انواع رسانه با متغیرهای تصویر بدن، عزّت نفس و آرایش رابطه یکسانی نداشتند. واژگان کلیدی رسانه‌ها، آرایش، تصویر بدن، عزّت نفس، دختران
کلیدواژه رسانه‌ها ,آرایش ,تصویر بدن ,عزّت نفس ,دختران
آدرس
پست الکترونیکی maryam_hosseini328@yahoo. com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved