>
Fa   |   Ar   |   En
   تعارض نقش زنان در خانه و کار: ماهیت و پیامدها  
   
نویسنده حبیب‌پور گتابی کرم
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1397 - دوره : 16 - شماره : 2 - صفحه:125 -166
چکیده    با عنایت به افزایش حضور زنان در بازار اشتغال از یک سو و احتمال تعارض نقش آن‌ها در دو حوزه کیّفیت زندگی خانوادگی و کاری، مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان، ماهیت و شکل این تعارض و کیّفیت تاثیر آن بر کیّفیت زندگی در دو قلمرو خانواده و کار اجرا شد. روش تحقیق پیمایش بود که در بین 1451 نفر از زنان شهری شاغل (متاهل دارای حداقل یک فرزند) در بخش‌های دولتی (1066 نفر) و خصوصی (385 نفر) در 9 استان کشور و با تلفیقی از روش‌های خوشه‌ای، طبقه‌بندی متناسب و در دسترس انجام شد. یافته‌ها نشان داد زنان شاغل تعارض کمی را در تمام اَشکال شش‌گانه تعارض و همچنین در مقیاس کل تعارض نقش تجربه می‌کنند و توازن نقش‌ها در آن‌ها بالاست. به هر دلیل، تعارض کارخانواده مبتنی بر فشار، زمان و رفتار به ترتیب شایع‌ترین شکل تعارض در نقش‌های زنان در خانواده و کار هستند. همچنین، از یک طرف تعارض نقش زنان با هر دو حوزه کیّفیت زندگی خانوادگی و کیّفیت زندگی کاری رابطه منفی دارد و از طرف دیگر تاثیر این تعارض نقش بر کیّفیت زندگی کاری بیشتر از کیّفیت زندگی خانوادگی است. به عبارتی، تعارض نقش زنان، بیشتر روی کیّفیت زندگی کاری آن‌ها تاثیر گذاشته است تا کیّفیت زندگی خانوادگی. دلالت یافته‌ها بر آن است که دربارۀ تداخل نقش‌های زنان در خانواده و کار، بیشتر کار موجب اختلال در زندگی آن‌ها می‌شود تا اینکه زندگی در کار اختلال ایجاد کند و از دلایل اصلی این تعارض، الگوی سنّتیِ تقسیم کار جنسیّتی و عدم بلوغ سیاست خانواده در ایران است.
کلیدواژه تعارض نقش، کیفیت زندگیِ خانوادگی و کاری، تقسیم جنسیتی کار، سیاست خانواده
آدرس دانشگاه خوارزمی, گروه جامعه‌شناسی, ایران
پست الکترونیکی karamhabibpour@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved