>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی مدل تحلیل ساختاری - تفسیری عوامل موثر بر ایجاد سقف شیشه‌ای بر اساس تحلیل دلفی (مطالعۀ موردی: زنان شاغل در ستاد شرکت ملّی پخش فراورده‌های نفتی ایران)  
   
نویسنده شفی آرزو ,اعتباریان اکبر ,ابراهیم زاده دستجردی رضا
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1397 - دوره : 16 - شماره : 2 - صفحه:55 -77
چکیده    این تحقیق از طریق تحلیل تفسیریساختاری (ism)، به‌دنبال طراحی مدلی مبتنی بر دسته‌بندی و تفکیک عوامل موثر بر ایجاد سقف شیشه‌ای کارکنان زن شاغل در ستاد شرکت ملّی پخش فراورده‌های نفتی ایران بود. پژوهش حاضر در بازۀ زمانی یکساله بین آذر ماه 1395 دی ماه 1396 انجام شد. روش پژوهش ترکیبی بود که در بخش کیّفی بر شناسایی عوامل موثر بر ایجاد سقف شیشه‌ای از طریق بررسی مبانی نظری و تئوریک و انجام تحلیل دلفی با مشارکت 20 متخصص به‌عنوان اعضای پانل مبتنی بود و در بخش کمّی نیز از طریق تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری به دنبال مدل‌سازی ساختاری و تفسیری بود که در این بخش تعداد 30 نفر از متخصصان منابع انسانی (داخل و خارج از شرکت) مشارکت کردند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که اساسی‌ترین عامل سقف شیشه‌ای زنان در ستاد شرکت ملّی پخش فراورده‌های نفتی ایران بر اساس مدل طراحی شده، نبود قوانین حمایتی است، که این شاخص مربوط به مولّفۀ اصلی علل برون سازمانی و مولّفۀ فرعی علل سیاسی و مقرراتی در نتایج دلفی بودند. همچنین در بالاترین سطح و در واقع کم اثرترین عامل بر ایجاد سقف شیشه‌ای، شاخص عدم جوّ مناسب برای کار زنان، از علل ساختاری مولّفۀ اصلی درون سازمانی است.
کلیدواژه سقف شیشه ای، علل درون سازمانی، علل برون سازمانی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان, گروه مدیریت, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان, گروه مدیریت دولتی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان, گروه مدیریت دولتی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved